Regeling onwerkbaar weer opengesteld voor de open teelten

woensdag 12 februari, 2020

Met ingang van 5 februari 2020 kunnen werkgevers in de open teelten gebruik maken van de regeling ‘onwerkbaar weer’. LTO Nederland heeft tijdens de onderhandelingen over de cao open teelten hierover afspraken met de vakbonden gemaakt.

Met deze cao-afspraak kunnen werkgevers in de akkerbouw, bloembollenteelt, buitenbloemen, boomkwekerij, fruitteelt en vollegrondsgroenteteelt per 5 februari 2020 gebruikmaken van de regeling bij buitengewone weersomstandigheden. Aanvragen kunnen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 worden ingediend.

Als een buitengewone natuurlijke omstandigheid (bijvoorbeeld vorst, sneeuw en overvloedige regenval) zich voordoet én er is voldaan aan voorwaarden, kan een werkgever na het verstrijken van de wachtdagen bij het UWV een WW-uitkering aanvragen. Ondertussen moet het loon wel gewoon worden doorbetaald aan werknemer.

Hoe gebruik maken van de regeling?
Om gebruik te kunnen maken van de regeling moeten werkgevers de volgende stappen nemen:

1  Melden van onwerkbaar weer
Als door onwerkbaar weer niet kan worden gewerkt, dient de werkgever een melding te doen bij het UWV. Vul daarvoor dit formulier in: https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/melden-verzuim-wegens-onwerkbaar-weer.aspx
De melding onwerkbaar weer dient voor 10:00 uur bij het UWV binnen te zijn en geldt voor de gehele dag. Begin met melden vanaf de eerste dag dat er sprake is van onwerkbaar weer én maak elke dag een nieuwe melding voor zolang het onwerkbaar weer voortduurt. Meldt onwerkbaar weer dus ook op een wachtdag.

2  Aanvragen van de WW-uitkering
Nadat de wachtdagen voorbij zijn kan de werkgever een WW-uitkering aanvragen. Ondertussen moet het feitelijke loon wel gewoon aan werknemer worden doorbetaald. Het UWV maakt de WW-uitkering over aan de werkgever - het verschil tussen het loon en de uitkering is voor diens rekening.
Het aanvragen van een WW-uitkering moet geschieden binnen 26 weken na de eerste dag dat er niet gewerkt kan worden. Aanvragen gebeurt ook via het UWV. Vul daarvoor dit formulier in: https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragen-ww-uitkering-onwerkbaar-weer.aspx

Het formulier moet worden voorzien van een originele handtekening van de aanvrager én de werknemer(s).

Wachtdagen
Het UWV betaalt niet vanaf de eerste dag onwerkbaar weer een WW-uitkering uit. De regeling voorziet namelijk in een aantal wachtdagen. Het idee daarachter is dat de gevolgen van onwerkbaar weer deels behoren tot het ondernemersrisico. Het gaat om de volgende wachtdagen:

  • Bij vorst, ijzel, sneeuwval zijn er 2 wachtdagen per winterseizoen. Het winterseizoen loopt van 1 november tot en met 31 maart.
  • Bij andere weersomstandigheden zijn er ook 2 wachtdagen van toepassing per kalenderjaar.
  • Bij langdurige regen zijn er 19 wachtdagen per kalenderjaar.

Een voorbeeld: bij ijzel in een winterseizoen wordt pas een WW-uitkering betaald vanaf de derde dag dat het ijzelt. De eerste twee dagen zijn dus volledig voor rekening van de werkgever. Let op: melden blijft nodig vanaf de eerste dag, ongeacht de wachtdagen.

3  Melden aanvraag bij UWV aan paritaire commissie cao open teelten

Nadat de werkgever een aanvraag voor een WW-uitkering heeft ingediend, is hij ook verplicht een melding te doen bij de paritaire commissie van de cao Open Teelten. Dat is afgesproken in de cao. Een mail aan paritaire.commissie@spam-protectactor.nl met de mededeling dat er een WW-aanvraag vanwege onwerkbaar weer is ingediend onder vermelding van de juridische naam van de werkgever volstaat.

Meer nieuws

Droevig bericht

Bericht van de CEMP coöperatie

Vakbeurzen: meedoen of bezoeken?

HEFTRUCK, VEILIGHEID VOOROP

© 2020 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement