Activiteiten vakgroep

De Vakgroep Bomen en Vaste Planten bestaat voor en wordt vormgegeven door leden. Door de vakgroep wordt een groot aantal activiteiten opgepakt. Thema's die door de leden op de agenda zijn gezet. De input van de leden is cruciaal voor het functioneren van de vakgroep.  Heeft u ideeën, onderwerpen waarop we moeten inspelen of andere zaken? Neem dan contact op ons op. Nu en in de toekomst zullen wij met pro-actieve leden de actuele thema's moeten oppakken. Dit doen wij niet alleen: wij hebben een zeer groot netwerk waarmee wij samenwerken.

 

Enkele resultaten van LTO Vakgroep bomen, vaste planten en zomerbloemen 2020

Het jaar 2020 stond grotendeels in het teken van corona en de maatregelen om de uitbraak van het virus te beperken. Door de vakgroep is veel inzet geweest voor passende ondersteuningsmaatregelen, direct na de eerst lockdown in maart 2020. Met hulp van enkele actieve leden waren we in staat om snel en pro-actief de potentiële economische gevolgen voor de bedrijven duidelijk te maken bij de crisisorganisatie van LTO Nederland. De eerste maanden van de lockdown zijn extra nieuwsbrieven verzonden naar leden en niet-leden, om hen te informeren over de ondersteuningsmaatregelen.

Het jaar 2020 kende  een primeur: de eerste versie van internationale verkoop- en leveringsvoorwaarden kwam beschikbaar. Deze voorwaarden zijn exclusief voor leden en in 6 verschillende talen op te vragen. De Internationale verkoop- en leveringsvoorwaarden kunnen gebruikt worden bij handel en verkoop aan buitenlandse afnemers. Voor verkoop aan Nederlandse afnemers zijn de HBN van toepassing

De HBN zijn in 2020 geactualiseerd en herzien. De vakgroep heeft hier inbreng voor geleverd.

Door de vakgroep werd een webinar en leden enquête gehouden over het uitvoeringsprogramma ‘toekomstvisie gewasbescherming van LNV’.  Mede door de uitkomsten van deze enquête heeft de LTO vakgroep kunnen instemmen met het uitvoeringsprogramma gewasbescherming.

Het belang van kwalitatief geschikt uitgangsmateriaal bij uitbreiding van het areaal bomen is door de vakgroep onder de aandacht gebracht bij Tweede Kamerleden in het kader van de initiatiefnota Nationaal Bomenplan en bij medewerkers van LNV in het kader van de bossenstrategie.

 

 

WAT DOET DE VAKGROEP (INCLUSIEF LTO NEDERLAND) VOOR DE LEDEN:

LTO Nederland:

 1.      Lobby, netwerk en overleggen:
 2.       Permanente lobbyisten in Den Haag en in Brussel. Die wetgeving                 beïnvloeden voordat deze wet gemaakt is;
 3.       Unie van waterschappen;
 4.       Wekelijks overleg met (EZ) LNV en andere ministeries;
 5.       Maandelijks overleg met NVWA;
 6.       Middels diverse commissies onderhandelaar met de vakbonden, over            cao, pensioen, scholing en Arbowetgeving;
 7.       Fiscaliteit, cao, scholing, Arbozaken etc.; (vertegenwoordigd in overleg        met Ministerie van Financiën, Colland, Stigas, BPL en           onderwijsinstanties)
 8.       Landelijke portefeuillehouder:
  •    Gezonde planten
  •   Klimaat en duurzame Energie
  •   Bodem- en waterkwaliteit
  •   Ondernemen in een gezonde omgeving
  •   Veiligheid en Pacht
  •   Natuur- en Landschapsontwikkeling
  •   Goed werkgeverschap en bedrijfseconomisch beleid
  •   Onderwijs en innovatie
 9.      Vertegenwoordiging in Commissies zoals bij Naktuinbouw;
 10.      Greenport Holland (platform van alle tuinbouworganisaties);
 11.      Wekelijks overleg met Naktuinbouw;
 12.      Europees: lid van Copa Cogeca (Europese Boerenbond), Ena (Europese         Boomkwekersbond), ISU en andere;
 13.      Samen met KAVB en Flora Holland lid van AIPH (Wereldorganisatie van      boomkwekers);
 14.      LTO commerce: ledenvoordeel op inkoop Dit gebeurt vanuit LTO Nederland, waar we als      vakgroep invloed op hebben en waar de leden forse financiële voordelen behalen.

LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten:

Thema’s, dossiers:

a.      Communicatiemiddelen: website LTO Bomen en Vaste planten; wekelijkse nieuwsbrief;

b.      Invasieve soorten (EU);

c.      Xylella (EZ, EU, NVWA en Naktuinbouw);

d.      Bacterievuur Naktuinbouw;

e.      Activiteitenbesluit (nul-lozing) I&M en Unie van waterschappen;

f.      Commissie Werkgeversaangelegenheden en Onderwijs Boomkwekerij: waarin aan de orde komen alle zaken betreffende werkgeverschap en onderwijs voor de boomkwekerij die van belang zijn zoals:

 • CAO;
 • Colland Arbeidsmarktbeleid en haar projecten zoals Scholingsconsulent, Werkgeverslijn, instroomactiviteiten enz;
 • Huisvesting tijdelijk personeel;
 • Boomteeltonderwijs, waar vindt wat plaats en hoe;
 • Instroom nieuwe werknemers enz.;
 • Verdere neemt een afvaardiging deel aan de regiegroep open teelten, de klankbordgroep voor de cao open teelten, samen met Akkerbouw, Volle Grond Groenten, Bloembollen en Fruitteelt.

g.      HBN (namens sector) en kwaliteitsnormen;

h.      Inkoopeisen overheid en Retail/groothandel (Ambitie Tuinbranche Nederland);

i.       Leveringsvoorwaarden internationaal (alleen voor leden);

j.       Plantgezondheid fytosanitair;

k.      Werkgroep ‘Weer schadeverzekering LNV’;

l.       ENA European Nursery Stock Association: Xylella en Int. Groene Stad;

m.    Werkgroep fytosanitaire preventie (Anneke van Dijk);

n.      Nederlandse Tuinbouwraad (initiatiefnemer Floriade);

o.      LTO Plant (samenwerkingsorgaan van alle plantaardige sectoren binnen LTO Nederland);

p.      LTO PDM (samenwerkingsorgaan van alle sectoren binnen LTO NL voor plantaardig, dier, multifunctioneel);

q.      Markttoegang (China, Turkije Rusland en Brexit);

r.       NVWA Overleg; controles boomkwekerij, Xylella en markttoegang;

s.      Naktuinbouw: tarieven en keuringen en vertegenwoordiging in diverse commissies;

t.       Toelating en behoud van gewasbeschermingsmiddelen CEMP-werk (Coördinator Effectief Middelen Pakket); Spuittechnieken en vereenvoudiging etikettering;

u.      Green Deal laanbomen Bos- en Haagplantsoen;

v.      Vormgeving nieuw plantenpaspoort (EU);

w.     De Groene Stad;

x.      Floriade;

y.      De Groene Agenda.

 Verder zijn LTO en de vakgroep bestuurlijk verbonden met:

a.    Arbodienst Stigas;

b.    BPL Pensioenen;

c.     Colland Arbeidsmarktbeleid;

d.    Project Scholingsconsulent;

e.    Werkgroep Belastingen;

f.      Directe lijn met ministeries van Sociale Zaken en Financiën;

g.    Samenwerkingen met onderwijsinstellingen en WUR.

 Vaktechniek (Cultuurgroep):

a.      Belangrijkste zijn de ondernemersgroepen;

b.      Boomkwekersdag en Boom van het jaar 2018;

c.      Perennial Power: promotie en afzet, nu alleen voor de vaste planten. De cultuurgroep laanbomen      onderzoekt mogelijkheden voor de laanbomen;

d.      Onderzoek vruchtboomkanker;

e.      Gebruikswaarde (onderzoek);

f.       Nieuwe teeltechnieken/ onderzoek en innovatie;

g.      Input voor de CEMP en knelpunten;

h.      Floriade;

i.        Input voor cao/scholing, agenda van de vakgroep, LTO landelijk en internationaal;

j.        Afvaardiging en terugkoppeling gewasbescherming en mineralen;

k.      Naktuinbouw aangelegenheden;

l.        Adviescommissie Laanbomen, Green Deal.

BBO (Breed Bestuurlijke Overleg):

Drie keer per jaar vindt een BBO plaats, waarin vaktechniek (cultuurgroepen), inclusief de regionale vertegenwoordigers samen met de vakgroep Bomen en Vaste Planten een afstemmingsoverleg hebben, waarbij knelpunten en ontwikkelingen worden uitgewisseld, besproken en er worden besluiten genomen.

Specialisten en medewerkers:

Als sector en als vakgroep Bomen en Vaste Planten worden we door 26 specialisten van LTO Nederland ondersteund en beschikken we over een netwerk van meer dan 100 medewerkers in de regio.  

© 2023 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement