Activiteiten vakgroep

De Vakgroep Bomen en Vaste Planten bestaat voor en wordt vormgegeven door leden. Door de vakgroep wordt een groot aantal activiteiten opgepakt. Thema's die door de leden op de agenda zijn gezet. De input van de leden is cruciaal voor het functioneren van de vakgroep.  Heeft u ideeën, onderwerpen waarop we moeten inspelen of andere zaken? Neem dan contact op ons op. Nu en in de toekomst zullen wij met pro-actieve leden de actuele thema's moeten oppakken. Dit doen wij niet alleen: wij hebben een zeer groot netwerk waarmee wij samenwerken.

Onze speerpunten voor 2016:

 • Vormen en borgen nieuwe netwerken voor kennisontwikkeling en innovatie. 
 • Projecten Plantgezondheid en Innovatie. gericht op het voorbereiden van de sector op een duurzame toekomst.
 • Ontwikkelen van een lange termijn agenda voor de cultuurgroepen;
 • Nieuwe toelatingen Groene Gewasbeschermingsmiddelen;
 • Activiteitenbesluit;
 • Activiteiten voor leden en burgers  op het onderwerp 'Groen in onze omgeving'. In dit kader ook de projecten van De Groene Stad.
 • Communicatie van 'maatschappelijk belang van groen' (lokaal en mondiaal);
 • Besluitvorming registratieverplichtingen en zuiveringsplicht bedekte teelten;
 • Diverse dossiers zoals:

Voor een beeld van onze leden kunt u kijken op de pagina's van de diverse cultuurgroepen.
Bij elke cultuurgroep / gewasgroep is een ledenlijst opgenomen. 

 

WAT DOET DE VAKGROEP (INCLUSIEF LTO NEDERLAND) VOOR DE LEDEN:

LTO Nederland:

 1. Lobby, netwerk en overleggen:
 2.       Permanente lobbyisten in Den Haag en in Brussel. Die wetgeving beïnvloeden voordat         deze wet gemaakt is;
 3.       Unie van waterschappen;
 4.       Wekelijks overleg met (EZ) LNV en andere ministeries;
 5.       Maandelijks overleg met NVWA;
 6.       Middels diverse commissies onderhandelaar met de vakbonden, over cao, pensioen,             scholing en Arbowetgeving;
 7.       Fiscaliteit, cao, scholing, Arbozaken etc.;(vertegenwoordigd in overleg met Ministerie         van Financiën, Colland, Stigas, BPL en onderwijsinstanties)
 8.       Landelijke portefeuillehouder:
  •    Gezonde planten
  •   Klimaat en duurzame Energie
  •   Bodem- en waterkwaliteit
  •   Ondernemen in een gezonde omgeving
  •   Veiligheid en Pacht
  •   Natuur- en Landschapsontwikkeling
  •   Goed werkgeverschap en bedrijfseconomisch beleid
  •   Onderwijs en innovatie
 9.      Vertegenwoordiging in Commissies zoals bij Naktuinbouw;
 10.      Greenport Holland (platform van alle tuinbouworganisaties);
 11.      Wekelijks overleg met Naktuinbouw;
 12.      Europees: lid van Copa Cogeca (Europese Boerenbond), Ena (Europese                                  Boomkwekersbond), ISU en andere;
 13.      Samen met KAVB en Flora Holland lid van AIPH (Wereldorganisatie van boomkwekers);
 14.      LTO commerce: ledenvoordeel op inkoop Dit gebeurt vanuit LTO Nederland, waar we als      vakgroep invloed op hebben en waar de leden forse financiële voordelen behalen.

LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten:

Thema’s, dossiers:

a.      Communicatiemiddelen: website LTO Bomen en Vaste planten; wekelijkse nieuwsbrief;

b.      Invasieve soorten (EU);

c.      Xylella (EZ, EU, NVWA en Naktuinbouw);

d.      Bacterievuur Naktuinbouw;

e.      Activiteitenbesluit (nul-lozing) I&M en Unie van waterschappen;

f.      Commissie Werkgeversaangelegenheden en Onderwijs Boomkwekerij: waarin aan de orde komen alle zaken betreffende werkgeverschap en onderwijs voor de boomkwekerij die van belang zijn zoals:

 • CAO;
 • Colland Arbeidsmarktbeleid en haar projecten zoals Scholingsconsulent, Werkgeverslijn, instroomactiviteiten enz;
 • Huisvesting tijdelijk personeel;
 • Boomteeltonderwijs, waar vindt wat plaats en hoe;
 • Instroom nieuwe werknemers enz.;
 • Verdere neemt een afvaardiging deel aan de regiegroep open teelten, de klankbordgroep voor de cao open teelten, samen met Akkerbouw, Volle Grond Groenten, Bloembollen en Fruitteelt.

g.      HBN (namens sector) en kwaliteitsnormen;

h.      Inkoopeisen overheid en Retail/groothandel (Ambitie Tuinbranche Nederland);

i.       Leveringsvoorwaarden internationaal (alleen voor leden);

j.       Plantgezondheid fytosanitair;

k.      Werkgroep ‘Weer schadeverzekering LNV’;

l.       ENA European Nursery Stock Association: Xylella en Int. Groene Stad;

m.    Werkgroep fytosanitaire preventie (Anneke van Dijk);

n.      Nederlandse Tuinbouwraad (initiatiefnemer Floriade);

o.      LTO Plant (samenwerkingsorgaan van alle plantaardige sectoren binnen LTO Nederland);

p.      LTO PDM (samenwerkingsorgaan van alle sectoren binnen LTO NL voor plantaardig, dier, multifunctioneel);

q.      Markttoegang (China, Turkije Rusland en Brexit);

r.       NVWA Overleg; controles boomkwekerij, Xylella en markttoegang;

s.      Naktuinbouw: tarieven en keuringen en vertegenwoordiging in diverse commissies;

t.       Toelating en behoud van gewasbeschermingsmiddelen CEMP-werk (Coördinator Effectief Middelen Pakket); Spuittechnieken en vereenvoudiging etikettering;

u.      Green Deal laanbomen Bos- en Haagplantsoen;

v.      Vormgeving nieuw plantenpaspoort (EU);

w.     De Groene Stad;

x.      Floriade;

y.      De Groene Agenda.

 Verder zijn LTO en de vakgroep bestuurlijk verbonden met:

a.    Arbodienst Stigas;

b.    BPL Pensioenen;

c.     Colland Arbeidsmarktbeleid;

d.    Project Scholingsconsulent;

e.    Werkgroep Belastingen;

f.      Directe lijn met ministeries van Sociale Zaken en Financiën;

g.    Samenwerkingen met onderwijsinstellingen en WUR.

 Vaktechniek (Cultuurgroep):

a.      Belangrijkste zijn de ondernemersgroepen;

b.      Boomkwekersdag en Boom van het jaar 2018;

c.      Perennial Power: promotie en afzet, nu alleen voor de vaste planten. De cultuurgroep laanbomen      onderzoekt mogelijkheden voor de laanbomen;

d.      Onderzoek vruchtboomkanker;

e.      Gebruikswaarde (onderzoek);

f.       Nieuwe teeltechnieken/ onderzoek en innovatie;

g.      Input voor de CEMP en knelpunten;

h.      Floriade;

i.        Input voor cao/scholing, agenda van de vakgroep, LTO landelijk en internationaal;

j.        Afvaardiging en terugkoppeling gewasbescherming en mineralen;

k.      Naktuinbouw aangelegenheden;

l.        Adviescommissie Laanbomen, Green Deal.

BBO (Breed Bestuurlijke Overleg):

Drie keer per jaar vindt een BBO plaats, waarin vaktechniek (cultuurgroepen), inclusief de regionale vertegenwoordigers samen met de vakgroep Bomen en Vaste Planten een afstemmingsoverleg hebben, waarbij knelpunten en ontwikkelingen worden uitgewisseld, besproken en er worden besluiten genomen.

Specialisten en medewerkers:

Als sector en als vakgroep Bomen en Vaste Planten worden we door 26 specialisten van LTO Nederland ondersteund en beschikken we over een netwerk van meer dan 100 medewerkers in de regio.  

© 2020 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement