Werkgeverschap en onderwijs

CAO Open Teelten van

U kunt de CAO Open Teelten HIER inzien.

Voor de loontabellen die 1 april 2021 in zijn gegaan klikt u HIER

 

 

Welk minimum(jeugd)loon hanteert u voor Piekarbeid en welk voor Seizoensarbeid en Zaterdaghulpen?

In de praktijk is er de nodige verwarring over het juiste minimumloon voor jeugdige. We kennen in de CAO Openteelt het wettelijk minimumloon jeugdloon en het CAO minimum jeugdloon.

Het percentage van het volwassene minimumloon dat een jeugdige krijgt is hoger bij het CAO minimum jeugdloon dan bij het wettelijk minimumloon.

Het wettelijk minimum (jeugd) mag bij Piekarbeid worden toegepast. Piekarbeid is arbeid die een keer per jaar gedurende maximaal 8 weken kan plaatsvinden.

 

Heeft u te maken met Seizoensarbeid (seizoensarbeid kan maximaal 26 weken duren) en/of met Zaterdaghulpen, dan dient u als goed werkgever en conform de CAO het CAO minimum (jeugd)loon te hanteren.

Voor de loontabellen die 1 april 2021 in zijn gegaan klikt u HIER

 

Voor de complete CAO Openteelt klikt u HIER

 

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de Werkgeverslijn,

Tel: 088 – 888 66 88

info@werkgeverslijn.nl

www.werkgeverslijn.nl

 

 

 

Draaiboek beschikbaar voor Eerste Hulp Bij Calamiteiten in land- en tuinbouw

Agrarisch werkgevers die te maken krijgen met schade door een calamiteit, zoals door de westerstorm van vandaag, kunnen het draaiboek Eerste Hulp bij Calamiteiten van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw raadplegen. De Werkgeverslijn publiceerde dit draaiboek vandaag. Het is ontwikkeld in samenwerking met Stigas. Het draaiboek helpt agrarisch werkgevers op weg in geval van stormschade of bij andere calamiteiten en is gratis te downloaden via www.werkgeverslijn.nl/calamiteit.

Elk agrarisch bedrijf kan getroffen worden door een calamiteit, zoals dierziekten, EHEC-bacterie of schade door het weer. Volgens Peter Baltus van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw is het belangrijk om een plan te hebben voor het geval een calamiteit zich voordoet. “Een calamiteit komt bijna altijd onverwacht en altijd ongelegen, kijk maar naar de storm van vandaag . We horen signalen over kapotte kassen, zwaar beschadigde staldaken en omgewaaide silo’s. Als zoiets gebeurt, is het zeker voor een werkgever belangrijk om snel over een goed draaiboek te beschikken om adequaat te kunnen reageren.”

Belangrijke tips

Het draaiboek Eerste Hulp Bij Calamiteiten geeft ondernemers handreikingen voor onder andere de acties die zij direct na een calamiteit moeten regelen. Belangrijke tips zijn om filmpjes en foto’s te maken van de schade, niets op te ruimen voor de verzekering is ingelicht is en een crisis logboek bij te houden om te noteren wat wanneer gebeurde en welke acties zijn genomen. Ook adviseert de Werkgeverslijn ondernemers om te overleggen met hun sectororganisatie, zeker als er een calamiteit is die de sector breed raakt. 

Draaiboek gratis downloaden

Het draaiboek van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw focust op arbeid gerelateerde zaken en richt zich land- en tuinbouwbedrijven. Werkgevers die vandaag te maken krijgen met schade kunnen direct gebruik maken van het draaiboek door het gratis te downloaden op www.werkgeverslijn.nl/calamiteit. Uiteraard kunnen ze ook bellen met de Werkgeverlijn land- en tuinbouw en met Stigas.

192 KB pdfPersbericht - Draaiboek eerste hulp bij calamiteiten beschikbaar

 

Informatie over arbeid, cao etc

Op deze plek kunt u veel informatie vinden over arbeidsaangelegenheden.

In samenwerking met de werkgeverslijn is deze informatie op deze plek beschikbaar gekomen. Vandaar dat u hier veel links vindt die doorlinken naar de werkgeverslijn website.

-        Link naar actuele informatie over de cao Open Teelten: http://werkgeverslijn.nl/cao-en-lonen/cao-open-teelten/

-        Link naar voorbeeld arbeidsovereenkomsten: http://werkgeverslijn.nl/model-arbeidsovereenkomsten/

-        Link naar afstandsvergoedingen per 1 januari 2017: http://werkgeverslijn.nl/afstandsvergoeding-cao-open-teelten-per-1-januari-2017/

-        Link naar functiehandboek website: http://openteelten.referentiefunctie.nl/

-        Link naar LTO cafetariaregeling: http://werkgeverslijn.nl/cafetariaregeling/

-        Link naar algemene personeelsinstrumenten (incl. zzp): http://werkgeverslijn.nl/algemene-personeelsinstrumenten/

-        Link naar contact informatie: http://werkgeverslijn.nl/contact/

-        Link naar veelgestelde vragen: http://werkgeverslijn.nl/veelgestelde-vragen/

-        Link naar informatie personeel: http://werkgeverslijn.nl/personeel/

-        Link naar Agro Werkt Onbeperkt: http://werkgeverslijn.nl/agrowerktonbeperkt/

-        Link naar onze agenda: http://werkgeverslijn.nl/agenda

Werkgeverschap

Vertegenwoordigers van de vakgroep Bomen en Vaste Planten nemen deel aan de diverse overleggen op het vlak van werkgeverschap. Vanuit de werkgeverscommissie van de LTO Vakgroep zijn onderhandelingen gevoerd over de nieuwe CAO Open Teelten. De collectieve arbeidsovereenkomst heeft een looptijd van 1 juli 2015 tot en met 31 juli 2017.  Andere onderwerpen die van belang zijn:

  • Wasstraat Open Teelten: gericht op de modernisering van de CAO. De sectoren vollegrondsgroente, bloembollen, akkerbouw, hard en zacht fruit en boomkwekerij beschrijven wat nu wel en niet in een CAO geregeld moet worden. 
  • Wet Werk Zekerheid.
  • Vormgeven van Economisch en Sociaal Beleid.
  • Regeling meerkosten buitenlandse werknemers voor LTO leden. Deze regeling gaat over het fiscaal gunstig vergoeden van meerkosten die buitenlandse werknemers maken als ze hier tijdelijk komen werken. Het gaat dan om bijvoorbeeld reiskosten, huisvesting en extra kosten voor levensonderhoud. LTO Nederland heeft voor leden afspraken gemaakt met de belastingdienst en het ministerie van Financiën.

Voor meer informatie over werkgeverschap zie ook de website van de werkgeverslijn.

Portefeuillehouder binnen de vakgroep Bomen en vaste Planten is Jan van Leeuwen, telefoon: 06-24534232

Boomkwekerij en onderwijs

Boomkwekerij en onderwijs

Een leven lang leren is een uitspraak die ook voor de boomkwekerij sector van toepassing is. De boomkwekerij en vaste planten teelt heeft te maken met ontwikkelingen waarop de bedrijven en de sector in moeten spelen:

  • In de sector is verdere professionalisering nodig om te kunnen blijven concurreren;
  • Door mechanisering, robotisering en automatisering worden kosten verlaagd en de arbeidsomstandigheden verbeterd. Bedrijven worden ook groter en de behoefte aan mensen met verschillende vaardigheden en kennis neemt toe.
  • De eisen die aan ondernemers en medewerkers worden gesteld nemen toe. En daarmee het gewenste opleidingsniveau. Specifieke kennis en managementvaardigheden worden belangrijker.

Vanuit bedrijven en brancheorganisaties is daarom gevraagd invulling te geven aan het op kwalitatief hoog niveau (bij)scholen en opleiden van huidige en toekomstige medewerkers, leidinggevenden en ondernemers. 

De sociale partners in de boom- en vasteplantenteelt hebben een project opgezet waarin specifiek voor de boomkwekerij een scholingsconsulenten is aangesteld. Werknemers en werkgevers kunnen met hun vragen terecht bij de scholingsconsulenten Piet Verhoeven of Mariëlle Mulder. Ook is er veel informatie over scholing in de boomkwekerij te vinden op de website www.talentboom.nl.

Het project wordt gefinancierd door Colland Arbeidsmarktbeleid, de scholingsconsulenten zijn in dienst van A&O Agrarisch. 

 

 Vragen over opleiding, leerervaring en bijvoorbeeld stageplaatsen? Kijk op www.talentboom.nl of neem contact op met de scholingsconsulenten, Piet Verhoeven: 06-30108049, p.verhoeven@spam-protecttalentboom.nl of Mariëlle Mulder: 06-57643458, m.mulder@spam-protecttalentboom.nl


Vertegenwoordigingen

Op het gebied van werkgeverschap en onderwijs is de Vakgroep LTO Bomen en Vaste Planten vertegenwoordigd in de volgende organisaties en overlegorganen. 

Organisatie/ overlegorgaan                                  Vertegenwoordiger  LTO          
Klankbordgroep Sociaal Economisch Beleid en Belastingen LTOJan van Leeuwen
Commissie Werkgeversaangelegenheden en onderwijs BoomkwekerijJan van Leeuwen
Klankbordgroep Onderwijs LTOJan van Leeuwen
Regiegroep Open TeeltenJan van Leeuwen
Sectorcommissie Open Teelten CollandJan van Leeuwen
Stuurgroep Scholingsconsulent BoomkwekerijJan van Leeuwen
SVS BestuurJan van Leeuwen
Beroepsveldencommissie Zuid vanuit ZLTOJan van Leeuwen
WerkgeverscommissiesArnold van Berkel
Werkgevers- en onderwijscommissie
Stigas werkgroep arbocatalogus en StofJan van Leeuwen
Agrarisch en Groen overleg 

               

 

 

 

Scholingsconsulenten Boomkwekerij

Scholingsconsulenten Boomkwekerij

Sinds 1 januari 2004 is scholingsconsulent Piet Verhoeven in de boomkwekerij werkzaam. Mariëlle Mulder is sinds april 2018 als scholingsconsulent boomkwekerij aangesteld. Een veranderende omgeving betekent dat zowel ondernemers als werknemers zich voortdurend moeten blijven ontwikkelen. Er wordt niet voor niets gesproken over een 'Leven lang leren'. Het gaat dan om cursussen en opleidingen maar ook om kennis ontwikkeling op de bedrijven zelf.

Om ondernemers en werknemers bij de keuzes op het vlak van opleiding en training te helpen heeft de sector in gezamenlijkheid met werkgeversorganisaties de scholingsconsulenten aangesteld. Piet Verhoeven en Mariëlle Mulder helpen en ondersteunen ondernemers en werknemers op het vlak van onderwijs en kennisontwikkeling.   

Piet Verhoeven: "Ik help ondernemers en (toekomstige) medewerkers bij het realiseren van hun toekomstplannen. Mijn focus ligt op het in kaart brengen van ontwikkelbehoeften van ondernemers, medewerkers, studenten en werkzoekenden. Daarbij geef ik ook advies op maat. Ik stuur niet iedereen naar een cursus of opleiding. Er zijn ook andere vormen van leren die soms veel effectiever zijn".

Mariëlle Mulder: “Als scholingsconsulent wil ik graag ondersteuning bieden aan bedrijven en hun medewerkers op het gebied van kennisontwikkeling. Ik vind het erg belangrijk om goede voorlichting te geven en bedrijven en mensen te helpen bij het vinden van een geschikte oplossing voor hun vraagstuk. Een van mijn taken is het schrijven en verspreiden van nieuwsberichten en het bijhouden van de website www.talentboom.nl.”

© 2022 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement