Werkgeverschap en onderwijs

CAO Open Teelten

U kunt de CAO Open Teelten hier inzien (laatste update augustus 2022).

 

 

Welk minimum(jeugd)loon hanteert u voor Piekarbeid, Seizoensarbeid en Zaterdaghulpen?

In de praktijk is er de nodige verwarring over het juiste minimumloon voor jeugdige medewerkers. We kennen in de CAO Open teelten het wettelijk minimumloon jeugdloon en het CAO minimum jeugdloon.

Het percentage van het volwassene minimumloon dat een jeugdige krijgt is hoger bij het CAO minimum jeugdloon dan bij het wettelijk minimumloon.

Het wettelijk minimum (jeugd) mag bij piekarbeid worden toegepast. Piekarbeid is arbeid die een keer per jaar gedurende maximaal 8 weken kan plaatsvinden.

Heeft u te maken met seizoensarbeid (kan maximaal 26 weken duren) en/of met zaterdaghulpen, dan dient u als goed werkgever en conform de CAO het CAO minimum (jeugd)loon te hanteren.

Voor de loontabellen die 1 april 2021 in zijn gegaan klikt u HIER


Bekijk hier de complete CAO Open teelten (laatste update augustus 2022).

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de Werkgeverslijn:

(088) 888 66 88

info@werkgeverslijn.nl

www.werkgeverslijn.nl

 

Draaiboek voor Eerste Hulp bij Calamiteiten in land- en tuinbouw

Agrarische werkgevers die te maken krijgen met schade door een calamiteit, zoals een storm, kunnen het draaiboek Eerste Hulp bij Calamiteiten van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw raadplegen. Het is ontwikkeld in samenwerking met Stigas. Het draaiboek (laatste update februari 2022) is hier te downloaden.

Elk agrarisch bedrijf kan getroffen worden door een calamiteit, zoals quarantaine-organismen, of schade door het weer. Volgens Peter Baltus van de Werkgeverslijn is het belangrijk om een plan te hebben voor het geval een calamiteit zich voordoet. “Een calamiteit komt bijna altijd onverwacht en altijd ongelegen, kijk maar naar een storm. We horen dan signalen over bijvoorbeeld kapotte kassen. Als zoiets gebeurt, is het zeker voor een werkgever belangrijk om snel over een goed draaiboek te beschikken om adequaat te kunnen reageren.”

Tips na een calamiteit

 • Maak filmpjes en foto’s van schade
 • Ruim niets op voordat de verzekering is ingelicht
 • Houd een crisis logboek bij: noteer wat wanneer gebeurde en welke acties zijn genomen
 • Overleg met uw sectororganisatie, zeker als er een calamiteit is die de sector breed raakt.

 

Informatie over arbeid, cao etc

Op deze plek kunt u veel informatie vinden over arbeidsaangelegenheden.

In samenwerking met de werkgeverslijn is deze informatie op deze plek beschikbaar gekomen. Vandaar dat u hier veel links vindt die doorlinken naar de werkgeverslijn website.

-        Link naar actuele informatie over de cao Open Teelten: http://werkgeverslijn.nl/cao-en-lonen/cao-open-teelten/

-        Link naar voorbeeld arbeidsovereenkomsten: http://werkgeverslijn.nl/model-arbeidsovereenkomsten/

-        Link naar afstandsvergoedingen per 1 januari 2017: http://werkgeverslijn.nl/afstandsvergoeding-cao-open-teelten-per-1-januari-2017/

-        Link naar functiehandboek website: http://openteelten.referentiefunctie.nl/

-        Link naar LTO cafetariaregeling: http://werkgeverslijn.nl/cafetariaregeling/

-        Link naar algemene personeelsinstrumenten (incl. zzp): http://werkgeverslijn.nl/algemene-personeelsinstrumenten/

-        Link naar contact informatie: http://werkgeverslijn.nl/contact/

-        Link naar veelgestelde vragen: http://werkgeverslijn.nl/veelgestelde-vragen/

-        Link naar informatie personeel: http://werkgeverslijn.nl/personeel/

-        Link naar Agro Werkt Onbeperkt: http://werkgeverslijn.nl/agrowerktonbeperkt/

-        Link naar onze agenda: http://werkgeverslijn.nl/agenda

Werkgeverschap

Vertegenwoordigers van de LTO Vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen nemen deel aan de diverse overleggen op het vlak van werkgeverschap. Vanuit de werkgeverscommissie van de LTO Vakgroep worden onderhandelingen gevoerd over de CAO Open Teelten. De collectieve arbeidsovereenkomst heeft een looptijd van 1 maart 2021 tot en met 28 februari 2023.

Andere onderwerpen die van belang zijn:

 • Wasstraat Open Teelten: gericht op de modernisering van de CAO. De sectoren vollegrondsgroente, bloembollen, akkerbouw, hard en zacht fruit en boomkwekerij beschrijven wat nu wel en niet in een CAO geregeld moet worden. 
 • Wet Werk Zekerheid.
 • Vormgeven van Economisch en Sociaal Beleid.
 • Regeling meerkosten buitenlandse werknemers voor LTO leden. Deze regeling gaat over het fiscaal gunstig vergoeden van meerkosten die buitenlandse werknemers maken als ze hier tijdelijk komen werken. Het gaat dan om bijvoorbeeld reiskosten, huisvesting en extra kosten voor levensonderhoud. LTO Nederland heeft voor leden afspraken gemaakt met de belastingdienst en het ministerie van Financiën.

Portefeuillehouder binnen de vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen is Jan van Leeuwen, telefoon: 06-24534232

Boomkwekerij en onderwijs

Boomkwekerij en onderwijs

Een leven lang leren is een uitspraak die ook voor de boomkwekerij sector van toepassing is. De boomkwekerij en vaste planten teelt heeft te maken met ontwikkelingen waarop de bedrijven en de sector in moeten spelen:

 • In de sector is verdere professionalisering nodig om te kunnen blijven concurreren;
 • Door mechanisering, robotisering en automatisering worden kosten verlaagd en de arbeidsomstandigheden verbeterd. Bedrijven worden ook groter en de behoefte aan mensen met verschillende vaardigheden en kennis neemt toe.
 • De eisen die aan ondernemers en medewerkers worden gesteld nemen toe. En daarmee het gewenste opleidingsniveau. Specifieke kennis en managementvaardigheden worden belangrijker.

Vanuit bedrijven en brancheorganisaties is daarom gevraagd invulling te geven aan het op kwalitatief hoog niveau (bij)scholen en opleiden van huidige en toekomstige medewerkers, leidinggevenden en ondernemers. 

De sociale partners in de boom- en vasteplantenteelt hebben een project opgezet waarin specifiek voor de boomkwekerij een scholingsconsulenten is aangesteld. Werknemers en werkgevers kunnen met hun vragen terecht bij de scholingsconsulenten Piet Verhoeven of Mariëlle Mulder. Ook is er veel informatie over scholing in de boomkwekerij te vinden op de website www.talentboom.nl.

Het project wordt gefinancierd door Colland Arbeidsmarktbeleid, de scholingsconsulenten zijn in dienst van A&O Agrarisch. 

 

 Vragen over opleiding, leerervaring en bijvoorbeeld stageplaatsen? Kijk op www.talentboom.nl of neem contact op met de scholingsconsulenten, Piet Verhoeven: 06-30108049, p.verhoeven@spam-protecttalentboom.nl of Mariëlle Mulder: 06-57643458, m.mulder@spam-protecttalentboom.nl


Vertegenwoordigingen

Op het gebied van werkgeverschap en onderwijs is de LTO Vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen vertegenwoordigd in de volgende organisaties en overlegorganen:

Organisatie/ overlegorgaan                                   Vertegenwoordiger  LTO          
Klankbordgroep Sociaal Economisch Beleid en Belastingen LTO Jan van Leeuwen
Commissie Werkgeversaangelegenheden en onderwijs Boomkwekerij Jan van Leeuwen
Klankbordgroep Onderwijs LTO Jan van Leeuwen
Regiegroep Open Teelten Jan van Leeuwen
Sectorcommissie Open Teelten Colland Jan van Leeuwen
Stuurgroep Scholingsconsulent Boomkwekerij Jan van Leeuwen
SVS Bestuur Jan van Leeuwen
Beroepsveldencommissie Zuid vanuit ZLTO Jan van Leeuwen
Werkgeverscommissies Arnold van Berkel
Werkgevers- en onderwijscommissie  
Stigas werkgroep arbocatalogus en Stof Jan van Leeuwen
Agrarisch en Groen overleg   

               

 

 

 

Scholingsconsulenten Boomkwekerij

Scholingsconsulenten Boomkwekerij

Sinds 1 april 2018 is Mariëlle Gooijaers werkzaam als scholingsconsulent boomkwekerij. Een veranderende omgeving betekent dat zowel ondernemers als werknemers zich voortdurend moeten blijven ontwikkelen. Er wordt niet voor niets gesproken over een 'Leven Lang Leren' of 'Leven Lang Ontwikkelen'. Het gaat dan om cursussen en opleidingen maar ook om kennis ontwikkeling op de bedrijven zelf.

Om ondernemers en werknemers bij de keuzes op het vlak van opleiding en training te helpen, heeft de sector in gezamenlijkheid met werkgeversorganisaties de scholingsconsulenten aangesteld. Mariëlle Gooijaers en (nieuwe vacature) helpen en ondersteunen ondernemers en werknemers op het vlak van onderwijs en kennisontwikkeling.   

Mariëlle Gooijaers: “Als scholingsconsulent wil ik graag ondersteuning bieden aan bedrijven en hun medewerkers op het gebied van kennisontwikkeling. Ik vind het erg belangrijk om goede voorlichting te geven en bedrijven en mensen te helpen bij het vinden van een geschikte oplossing voor hun vraagstuk. Een van mijn taken is het schrijven en verspreiden van nieuwsberichten en het bijhouden van de website www.talentboom.nl.”

Neem contact op met Mariëlle via: m.gooijaers@spam-protecttalentboom.nl.

 

© 2023 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement