Uit de bestuursvergadering van de cultuurgroep Zomerbloemen

vrijdag 17 september, 2021

Het bestuur vergaderde afgelopen donderdag 16 september op de Floriade, met het doel om de inzending die de Zomerbloementelers doen te bekijken. En om te plannen wat nog gedaan moet worden aan onderhoud, aanplant et cetera.

Op de foto de inzending vanuit de lucht gezien.

Het bestuur kreeg een rondleiding door Jaap Smit. Jaap is als dendroloog lid van het groenteam van de Floriade en is vooral verantwoordelijk voor de aanplant en het onderhoud van alle groen.

De Floriade is Almere is uniek, omdat de Floriade (met name het arboretum) ook na de tentoonstelling in 2022 voor een groot deel instant blijft. Het wordt een woonwijk waar het grootste deel van de groenvoorziening al aanwezig is voordat er gebouwd wordt.

Bouwers willen alles kaal hebben, alle bomen weg, zodat ze makkelijk kunnen werken, vertelde Jaap Smit. Echter het uitgangspunt van de Floriade en van Jaap Smit is om goede bomen die er al staan, te behouden en de bouwers moeten er omheen werken. Een boom van 40 jaar oud behouden heeft een flinke waarde, ook voor de waarde van de bouwkavels. Het heeft tot nu, vervolgt Jaap, veel energie gekost om de bouwers van zowel de infrastructuur als ook van de gebouwen te overtuigen dat bouwen en aanleg ook kan met behoud van bomen en ander groen.

Zomerbloemen staan er goed bij

Tijdens de rondleiding is uitvoerig stil gestaan bij de inzending van de cultuurgroep Zomerbloemen. In mei dit jaar zijn de zomerbloemen aangeplant en in de eerste week na aanplant kregen we een week met extreem hoge temperaturen. Vervolgens hebben we goed groeiweer gehad. Dat is nu ook duidelijk te zien aan het gewas. De zomerbloemen staan er goed bij en er zijn maar weinig planten weggevallen.

Om foto’s van de inzending en van de Floriade te zien klikt u HIER.

Bekijk op YouTube een impressie van de Floriade vanuit de lucht, gemaakt door Marco van Ruiten: https://youtu.be/l1_o-QtA8EI.

Er wordt vanuit de cultuurgroep nog een planning gemaakt voor het onderhoud en de aanplant van een perkje met wat weggevallen planten. De Floriade opent op 14 april 2022 en om ervoor te zorgen dat er voldoende kleur op de inzending is tijdens de opening, worden dit najaar nog bollen aangeplant die qua fleurigheid snel overgenomen worden door de zomerbloemen.

De conclusie van de cultuurgroep is dat de inzending er goed bij staat en dat er voor de opening op het gehele Floriade-terrein nog heel veel moet gebeuren. Jaap Smit heeft er alle vertrouwen in dat dit moet gaan lukken, zeker gezien met welke inzet er gewerkt wordt.

Van de bestuurstafel

Tijdens de vergadering die na de rondleiding plaatsvond, zijn verschillende onderwerpen besproken:

Planning onderhoud en beplanting inzending:

In het najaar worden nog bollen geplant om rond de opening in april toch alvast kleur te hebben. Tevens moeten de weggevallen planten nog aangeplant worden. Tijdens de opening van 14 april t/m 9 oktober 2022 zal wekelijks onderhoud plaats moeten vinden, zoals ook het terugsnoeien, waardoor er tijdens de gehele Floriade voldoende bloemen zijn.

Activiteiten voor leden:

Nu de coronaregels het weer toelaten, is het weer tijd om bijeenkomsten voor alle leden te organiseren. De cultuurgroep wil ergens in november of in de eerste week van december een bijeenkomst houden over onderwerpen als mechanisatie in de zomerbloemen, onkruidbestrijding, sensoren et cetera. Zodra hier meer over bekend is, wordt u hierover geïnformeerd. Ook zullen andere bijeenkomsten georganiseerd worden.

CEMP:

Vanuit de CEMP Coöperatie wordt onder andere gekeken naar een goed afbrandmiddel (herbiciden). Daarbij wordt gekeken of er in andere teelten (akkerbouw, groenteteelt) geschikte afbrandmiddelen zijn die nog geen toelating hebben in de zomerbloemen. Ook wordt energie gestopt in het behouden van toelating om pleksgewijs gewasbeschermingsmiddelen toe te kunnen blijven passen, bijvoorbeeld met een rugketel. Deze toelating moet daarom op het etiket blijven en mag zeker niet verdwijnen.

7e actieprogramma Nitraatrichtlijn:

Tijdens de vergadering bleek dat er nog veel onduidelijkheid is over de inhoud van deze richtlijn. Geëist wordt bijvoorbeeld dat in de vollegrond elke 4 jaar een vanggewas wordt geteeld: hoe lang moet dat gewas staan, hoe gebeurt dat bij meerjarige gewassen zoals bij heesters en pioenen, welke vanggewassen kunnen worden gebruikt, et cetera? Vanuit de cultuurgroep, vakgroep en LTO Nederland staat het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn de komende tijd hoog op de agenda. Lees hierover ook dit bericht.

Gerrit Peeters

Meer nieuws

Video: Impressies van jongerendag

© 2021 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement