Handelsvoorwaarden

Nieuwe Handelsvoorwaarden Boomkwekerij Nederland per 1 juli 2020

Royal Anthos en de LTO vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen hebben de Handelsvoorwaarden Boomkwekerij Nederland (HBN) uit 2008 vernieuwd en aangepast. De nieuwe handelsvoorwaarden gaan in per 1 juli 2020.

In de HBN 2020 zijn ten opzichte van de HBN uit 2008 enkele toevoegingen en wijzigingen aangebracht. Zo is de bepaling ‘verhindering tot aflevering door vorst’ (art 10, lid 6) uitgebreid met ‘onwerkbaar weer’, waaronder ook hevige regen valt. Dit omdat het bij zware regen niet altijd mogelijk is het land op te gaan met machines om de bomen uit de grond te halen. Ook is aan de HBN 2020 toegevoegd dat substraten voor pot- en containerteelt RHP gecertificeerd moeten zijn.

Verder is er in artikel 19 van de HBN 2020 een verbijzondering opgenomen met betrekking tot fytosanitaire keuringen op verzoek van de koper. Hieraan is toegevoegd dat een koper de overeenkomst mag annuleren als de verkoper niet kan, of wil voldoen aan de fytosanitaire eisen van de landen van bestemming, zoals door de koper is opgegeven.

Tot slot zijn in de nieuwe HBN, naast enkele kleine tekstuele verduidelijkingen, ook de namen van enkele organisaties en contactgegevens aangepast. Zo is de Nederlandse Bond van Boomkwekers vervangen door haar rechtsopvolger; de LTO vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen. District Boskoop is vervangen door Greenport Boskoop en de adressering van het Boskoops scheidsgerecht en het Nederlands scheidsgerecht voor de Boomkwekerij is geactualiseerd.

De handelsvoorwaarden zijn vermeld op de site van de Raad voor de Boomkwekerij en via HBN 2020

 

Internationale verkoop- en leveringsvoorwaarden vakgroep bomen, vaste planten en zomerbloemen

We zijn er trots op dat we u als lid, onze nieuwe internationale verkoop- en leveringsvoorwaarden beschikbaar kunnen stellen.  De opgestelde voorwaarden zijn voor u een hulpmiddel, bij het maken en vastleggen van afspraken bij rechtstreekse handel met buitenlandse kopers.

 

Vanwege de toename in rechtstreekse handel tussen kwekers en buitenlandse kopers In de bomen-, planten- en zomerbloemensector, was er bij een aantal leden een behoefte aan internationale verkoop- en leveringsvoorwaarden. We hebben als vakgroep daarom besloten deze voorwaarden op te stellen, speciaal voor onze leden die hiermee te maken hebben. 

De internationale handelsvoorwaarden van de LTO vakgroep gelden als aanvulling op de Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland (HBN), die gericht is op Nederlandse handel.

Henk Raaijmakers, voorzitter van de vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen, is blij met de opgestelde handelsvoorwaarden. “We zien een verschuiving van traditionele exporteurs naar kwekers die zelf hun export regelen. Daardoor ontstond er met name bij kleine en middelgrote bedrijven behoefte aan een juridisch hulpmiddel dat internationaal gebruikt kan worden. Deze voorwaarden zijn echt een plus voor onze leden.”

De internationale verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits, Frans en Pools. De voorwaarden zijn exclusief voor LTO-leden op te vragen via info@spam-protectltobomenenvasteplanten.nl . Vermeld bij de aanvraag ook uw lidmaatschapsnummer en de gewenste taal waarin u de verkoop- en leveringsvoorwaarden wilt ontvangen.

Hieronder treft u de benodigde documenten aan:

 

 

© 2023 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement