Werkgeverschap en onderwijs

Tekts nieuwe CAO beschikbaar

VOOR DE COMPLETE TEKST KLIKT U HIER

De cao tekst is inmiddels aangemeld bij het ministerie van SZW voor registratie en Algemeen Verbindend Verklaring. De procedure voor AVV zal naar verwachting circa 8 weken duren. De belangrijkste wijzigingen i

 • De nieuwe arbeidstijdenregeling (art. 13 t/m 15). Deze bestaat uit een basisregeling en een jaarurenmodel.
 • Huisvesting: normenset (art. 42), eigen verklaring goed werkgeverschap (bijlage XXI), protocolafspraken huisvesting (bijlage XXII).
 • Seniorenregeling (art. 33)
 • Er is een protocolafspraak gemaakt over de regeling seizoenarbeid. In overleg met de bonden wordt gekeken of er kan worden gekomen tot een nieuwe regeling met als uitgangspunt dat deze 6 maanden kan worden toegepast in een periode van 9 maanden.

 

 

 

Draaiboek beschikbaar voor Eerste Hulp Bij Calamiteiten in land- en tuinbouw

Agrarisch werkgevers die te maken krijgen met schade door een calamiteit, zoals door de westerstorm van vandaag, kunnen het draaiboek Eerste Hulp bij Calamiteiten van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw raadplegen. De Werkgeverslijn publiceerde dit draaiboek vandaag. Het is ontwikkeld in samenwerking met Stigas. Het draaiboek helpt agrarisch werkgevers op weg in geval van stormschade of bij andere calamiteiten en is gratis te downloaden via www.werkgeverslijn.nl/calamiteit.

Elk agrarisch bedrijf kan getroffen worden door een calamiteit, zoals dierziekten, EHEC-bacterie of schade door het weer. Volgens Peter Baltus van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw is het belangrijk om een plan te hebben voor het geval een calamiteit zich voordoet. “Een calamiteit komt bijna altijd onverwacht en altijd ongelegen, kijk maar naar de storm van vandaag . We horen signalen over kapotte kassen, zwaar beschadigde staldaken en omgewaaide silo’s. Als zoiets gebeurt, is het zeker voor een werkgever belangrijk om snel over een goed draaiboek te beschikken om adequaat te kunnen reageren.”

Belangrijke tips

Het draaiboek Eerste Hulp Bij Calamiteiten geeft ondernemers handreikingen voor onder andere de acties die zij direct na een calamiteit moeten regelen. Belangrijke tips zijn om filmpjes en foto’s te maken van de schade, niets op te ruimen voor de verzekering is ingelicht is en een crisis logboek bij te houden om te noteren wat wanneer gebeurde en welke acties zijn genomen. Ook adviseert de Werkgeverslijn ondernemers om te overleggen met hun sectororganisatie, zeker als er een calamiteit is die de sector breed raakt. 

Draaiboek gratis downloaden

Het draaiboek van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw focust op arbeid gerelateerde zaken en richt zich land- en tuinbouwbedrijven. Werkgevers die vandaag te maken krijgen met schade kunnen direct gebruik maken van het draaiboek door het gratis te downloaden op www.werkgeverslijn.nl/calamiteit. Uiteraard kunnen ze ook bellen met de Werkgeverlijn land- en tuinbouw en met Stigas.

192 KB pdf Persbericht - Draaiboek eerste hulp bij calamiteiten beschikbaar

 

 

Nieuwe loontabellen en afronding nieuwe CAO Open Teelten

Nadat alle partijen, voor onze sector LTO en Anthos, ja hebben gezegd tegen het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe CAO zijn de partijen aan de slag gegaan om de afspraken in de teksten te verwerken. Onder leiding van LTO zijn de werkgevers samen met de werknemers aan het werk en streven er naar het geheel uiterlijk half februari klaar te hebben. Dan zullen alle partijen hun handtekening onder de definitieve tekst zetten en wordt de CAO naar de minister van SZW gestuurd voor de Algemeen Verbindend Verklaring. De ingangsdatum is 1 augustus 2017 en hij loopt tot 29 februari 2020. In de afspraken is onder andere een loonsaanpassing van plus 3% afgesproken per 1 januari j.l. De nieuwe loontabellen staan op de website van www.ltobomenenvasteplanten.nl of via deze link bij de werkgeverslijn land en tuinbouw https://werkgeverslijn.nl/cao-en-lonen/cao-open-teelten

Verder wordt de afgesproken seniorenregeling en de nieuwe arbeidstijdenregeling de komende weken nader uitgewerkt zoals is afgesproken. De regeling seizoenarbeid en piekarbeid worden geëvalueerd en indien noodzakelijk en mogelijk aangepast. Een ingestelde werkgroep, waar portefeuillehouder Jan van Leeuwen deel van uitmaakt, start hier binnenkort mee. Suggesties kunnen aan Jan doorgegeven worden.

Andere suggesties aangaande arbeidsvoorwaarden zijn uiteraard altijd welkom bij de LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten of rechtstreeks bij Jan van Leeuwen via janvanleeuwen54@gmail.com

 

12 januari 2018

 

Voor de loontabel werkgeverslijn klik HIER

Voor de lonen en vergoedingen per 1-1-2018 klik HIER

 

 

content/user_upload/Looncijfers-cao-Open-Teelten-per-1-januari-2018.pdfcontent/user_upload/Lonen_en_vergoedingen_cao_Open_Teelten_per_1_januari_2018.pdf

Informatie over arbeid, cao etc

Op deze plek kunt u veel informatie vinden over arbeidsaangelegenheden.

In samenwerking met de werkgeverslijn is deze informatie op deze plek beschikbaar gekomen. Vandaar dat u hier veel links vindt die doorlinken naar de werkgeverslijn website.

-        Link naar actuele informatie over de cao Open Teelten: http://werkgeverslijn.nl/cao-en-lonen/cao-open-teelten/

-        Link naar voorbeeld arbeidsovereenkomsten: http://werkgeverslijn.nl/model-arbeidsovereenkomsten/

-        Link naar afstandsvergoedingen per 1 januari 2017: http://werkgeverslijn.nl/afstandsvergoeding-cao-open-teelten-per-1-januari-2017/

-        Link naar functiehandboek website: http://openteelten.referentiefunctie.nl/

-        Link naar LTO cafetariaregeling: http://werkgeverslijn.nl/cafetariaregeling/

-        Link naar algemene personeelsinstrumenten (incl. zzp): http://werkgeverslijn.nl/algemene-personeelsinstrumenten/

-        Link naar contact informatie: http://werkgeverslijn.nl/contact/

-        Link naar veelgestelde vragen: http://werkgeverslijn.nl/veelgestelde-vragen/

-        Link naar informatie personeel: http://werkgeverslijn.nl/personeel/

-        Link naar Agro Werkt Onbeperkt: http://werkgeverslijn.nl/agrowerktonbeperkt/

-        Link naar onze agenda: http://werkgeverslijn.nl/agenda

Werkgeverschap

Vertegenwoordigers van de vakgroep Bomen en Vaste Planten nemen deel aan de diverse overleggen op het vlak van werkgeverschap. Vanuit de werkgeverscommissie van de LTO Vakgroep zijn onderhandelingen gevoerd over de nieuwe CAO Open Teelten. De collectieve arbeidsovereenkomst heeft een looptijd van 1 juli 2015 tot en met 31 juli 2017.  Andere onderwerpen die van belang zijn:

 • Wasstraat Open Teelten: gericht op de modernisering van de CAO. De sectoren vollegrondsgroente, bloembollen, akkerbouw, hard en zacht fruit en boomkwekerij beschrijven wat nu wel en niet in een CAO geregeld moet worden. 
 • Wet Werk Zekerheid.
 • Vormgeven van Economisch en Sociaal Beleid.
 • Regeling meerkosten buitenlandse werknemers voor LTO leden. Deze regeling gaat over het fiscaal gunstig vergoeden van meerkosten die buitenlandse werknemers maken als ze hier tijdelijk komen werken. Het gaat dan om bijvoorbeeld reiskosten, huisvesting en extra kosten voor levensonderhoud. LTO Nederland heeft voor leden afspraken gemaakt met de belastingdienst en het ministerie van Financiën.

Voor meer informatie over werkgeverschap zie ook de website van de werkgeverslijn.

Portefeuillehouder binnen de vakgroep Bomen en vaste Planten is Jan van Leeuwen, telefoon: 06-24534232

Boomkwekerij en onderwijs

Een leven lang leren is een uitspraak die ook voor de boomkwekerij sector van toepassing is. De boomkwekerij en vaste planten teelt heeft te maken met ontwikkelingen waarop de bedrijven en de sector in moeten spelen:

 • In de sector is verdere professionalisering nodig om te kunnen blijven concurreren;
 • Door mechanisering, robotisering en automatisering worden kosten verlaagd en de arbeidsomstandigheden verbeterd. Bedrijven worden ook groter en de behoefte aan mensen met verschillende vaardigheden en kennis neemt toe.
 • De eisen die aan ondernemers en medewerkers worden gesteld nemen toe. En daarmee het gewenste opleidingsniveau. Specifieke kennis en managementvaardigheden worden belangrijker.

Vanuit bedrijven en brancheorganisaties is daarom gevraagd invulling te geven aan het op kwalitatief hoog niveau (bij)scholen en opleiden van huidige en toekomstige medewerkers, leidinggevenden en ondernemers. 

De sociale partners in de boom- en vasteplantenteelt hebben een project opgezet waarin specifiek voor de boomkwekerij een scholingsconsulenten is aangesteld. Werknemers en werkgevers kunnen met hun vragen terecht bij de scholingsconsulent Piet Verhoeven. Ook is er veel informatie over scholing in de boomkwekerij te vinden op de website www.talentboom.nl.

Het project wordt gefinancierd door Colland Arbeidsmarktbeleid en uitgevoerd door de stichting 'Centrum voor Kennis en Ontwikkeling' (CKO) in Ede. 

 Vragen over opleiding, leerervaring en bijvoorbeeld stageplaatsen? Kijk op www.talentboom.nl of neem contact op met de scholingsconsulent, Piet Verhoeven: 06-30108049, p.verhoeven@talentboom.nl

 Vertegenwoordigingen

Op het gebied van werkgeverschap en onderwijs is de Vakgroep LTO Bomen en Vaste Planten vertegenwoordigd in de volgende organisaties en overlegorganen. 

Organisatie/ overlegorgaan                                  Vertegenwoordiger  LTO          
Klankbordgroep Sociaal Economisch Beleid en Belastingen LTOJan van Leeuwen
Commissie Werkgeversaangelegenheden en onderwijs BoomkwekerijJan van Leeuwen
Klankbordgroep Onderwijs LTOJan van Leeuwen
Regiegroep Open TeeltenJan van Leeuwen
Sectorcommissie Open Teelten CollandJan van Leeuwen
Stuurgroep Scholingsconsulent BoomkwekerijJan van Leeuwen
SVS BestuurJan van Leeuwen
Beroepsveldencommissie Zuid vanuit ZLTOJan van Leeuwen
WerkgeverscommissiesArnold van Berkel
Werkgevers- en onderwijscommissie
Stigas werkgroep arbocatalogus en StofJan van Leeuwen
Agrarisch en Groen overleg 

               

 

 

 

 

Scholingsconsulenten Boomkwekerij

Sinds 1 januari 2004 is scholingsconsulent Piet Verhoeven in de boomkwekerij werkzaam. Anneke Meijer is sinds februari 2017 als scholingsconsulent boomkwekerij aangesteld. Een veranderende omgeving betekent dat zowel ondernemers als werknemers zich voortdurend moeten blijven ontwikkelen. Er wordt niet voor niets gesproken over een 'Leven lang leren'. Het gaat dan om cursussen en opleidingen maar ook om kennis ontwikkeling op de bedrijven zelf.

Om ondernemers en werknemers bij de keuzes op het vlak van opleiding en training te helpen heeft de sector in gezamenlijkheid met werkgeversorganisaties de scholingsconsulent aangesteld. Piet Verhoeven en Anneke Meijer helpen en ondersteunen ondernemers en werknemers op het vlak van onderwijs en kennisontwikkeling.   

Piet Verhoeven: " Ik help ondernemers en (toekomstige) medewerkers bij het realiseren van hun toekomstplannen. Mijn focus ligt op het in kaart brengen van ontwikkelbehoeften van ondernemers, medewerkers, studenten en werkzoekenden. Daarbij geef ik ook advies op maat.  Ik stuur niet iedereen naar een cursus of opleiding. Er zijn ook andere vormen van leren die soms veel effectiever zijn".

Anneke Meijer: “Graag ondersteun ik boomkwekers bij het hele proces van opleiden van hun medewerkers of de ondernemer zelf. Mijn focus ligt op het gebruik van sociale media en het actualiseren van onze diensten en tools op de website talentboom.nl. Verder zie ik het als mijn taak om nieuwe instroom te genereren binnen het beroepsonderwijs."

© 2017 LTO Vakgroep Bomen

© 2018 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO