Biodiversiteit

Biodiversiteit in de rozenteelt

In dit deelproject is het effect van een bloemrijke strook op de aanwezigheid van natuurlijke vijanden in de nabijheid van de rozenteelt bekeken. 

In de demo zijn diverse bloemenmengsels en groenbemestermengsels ingezaaid om natuurlijke vijanden aan te trekken en schuilgelegenheid en voedsel te bieden. Vraag was ook in hoeverre de natuurlijke vijanden vanuit de bloemstroken een meerwaarde in de rozenteelt kunnen bieden. 

De volgende mengsels (gericht op bijen, vergroting biodiversiteit en groenbemesters) zijn vergeleken:

  • Meerjarig bijenmengsel (PVM)
  • TerraLife VitaMaxx TR (DSV)
  • Luma groenbemester (Servaplant)
  • Tagetes
  • Bladrammenas + Japanse Haver
  • Bladrammenas
  • Terralife BetaSola 3 (DSV) 

De insecten zijn geteld aan de hand van vangplaten die in de diverse mengsels zijn geplaatst.

In alle mengsels worden naast natuurlijke vijanden ook plaaginsecten waargenomen. Vooral trips komt in grote aantallen voor. In de teelt van vollegrondsrozen leidt trips over het algemeen niet of tot zeer kleine schade in het gewas. Een bloemenmengsel waarin zich veel trips bevindt zal daarom in deze teelt niet gauw tot problemen leiden. Dit kan echter wel het geval zijn als een dergelijk bloemenmengsels in de nabijheid van een ander (bladhoudend) siergewas wordt ingezaaid. 

Met de keuze voor een bepaald bloemenmengsels of groenbemester is het dus van belang om rekening te houden met het geteelde sierteeltgewas. Een bepaalde mengsel kan ook voor een verhoogde plaagdruk zorgen.

Naast de tellingen van de vangplaten is tijdens het seizoen ook gekeken welke andere insecten zich in de mengsels bevonden. Over het algemeen werden in de mengsels spinnen, weekschildkevers (soldaatje) en lieveheersbeestjes waargenomen. Deze insecten gebruiken de mengsels ook als schuilgelegenheid.   

Kijk hier voor de eindresultaten. Tijdens de einddag van het Koepelproject zijn de resultaten van dit project gepresenteerd. 

Contactpersoon: Chiel van de Voort, Cultus.

Blij met de Bij

Het project 'Blij met de bij' wil laten zien dat de boomkwekerij op een verantwoorde wijze omgaat met bijen en een belangrijke bijdrage levert aan het behoud van vitale bijen. Boomkwekers werden gestimuleerd om bijvriendelijke maatregelen te nemen op het eigen bedrijf. En met hun gewasbescherming rekening te houden met de bijen.

Het project is vooral een communicatieproject geweest dat bestond uit twee richtingen:

  • Vergroten van de inhoudelijke kennis en stimulering bewustwording van kwekers
  • Communicatie richting burgers, consumenten en andere partijen. 

Kennisontwikkeling

In het project is een uitgebreid kennisdossier samengesteld over bijen in de boomkwekerij: www.greenportboskoop.nl/kennisdossier-bijen/ . Daarnaast is er een leaflet luisbestrijding ontwikkeld. De leaflet helpt kwekers een duurzamere keuze in middelen te maken waarbij rekening wordt gehouden met bijen en natuurlijke vijanden. 

Inzaaien groenbemesters & bloemenmengsels 

Door diverse boomkwekers zijn in 2015 en 2016 bloemenranden ingezaaid. Een expert van Naturalis Biodiversity Center heeft in de bloemenranden waarnemingen gedaan om een indruk te krijgen van de aanwezigheid van bijen en andere insecten. Daarnaast is ook onderzocht of groenbemesters een rol kunnen spelen als het gaat om het aantrekken van bijen.  Door diverse kwekers zijn ook insectenhotels geplaatst. Voor de keuze van bloemenmengsels klik op het eindrapport van Cultus.

Communicatie naar consumenten en andere partijen

Binnen het project zijn een groot aantal communicatie-activiteiten uitgevoerd. Door de activiteiten is de kennis van boomkwekers over bijen en andere bestuivers toegenomen. Er zijn ook veel positieve reacties ontvangen van consumenten en imkers.  

Het is en blijft belangrijk om te werken aan het imago: Be(e) good and tell it! Kijk ook eens op Twitter @blijmetdebij en Facebook www.facebook.com/blijmetdebij .

Eindrapport van dit project is hier te vinden. 

'Blij met de bij' wordt uitgevoerd door Delphy, Agropoli en Cultus.

Contact:  w.dorresteijn@delphy.nl

 

Functionele agrobiodiversiteit

In het onderdeel Functionele Agrobiodiversiteit Boomteelt van het Koepelproject Plantgezondheid staat de volgende vraag centraal: "Hoe kunnen telers de biodiversiteit op hun kwekerij stimuleren? Zodanig dat er een goede leefomgeving voor natuurlijke vijanden ontstaat, zodat deze kunnen helpen om ziekten en plagen in onze gewassen te voorkomen?

Als onderdeel van dit project hebben zeven boomkwekers van Treeport Zundert in 2016 tussen hun gewassen stroken met een bloemenmengsel gezaaid om bijen en natuurlijke vijanden op hun kwekerij te stimuleren. Het betreft het bijvriendelijke bloemenmengsel 'Bloeiend Bedrijf' dat beschikbaar is gesteld door het project Bee Deals.

 

Waarnemingen

Er zijn waarnemingen gedaan om te kijken hoe de plagen en natuurlijke vijanden zich ontwikkelen. De bloemenmengsels trekken veel verschillende insecten aan. Omdat er nauwelijks beukenbladluis aanwezig was tijdens de tellingen (17 augustus en 3 oktober) waren hier echter bijna geen natuurlijke vijanden op te vinden.

In voorjaar-zomer 2017, bij het uitlopen van de beuken, wordt opnieuw waargenomen. Op dat moment zijn beukenbladluis en thrips vaak een probleem. In met name beuk wordt bekeken of daar in het voorjaar-zomer natuurlijke vijanden aanwezig zijn die uit de 1-jarige bloemenmengsels (2016) en/of uit de bosschages komen.

Tot nu toe (najaar 2016) zien we dat alleen éénjarige bloemenmengsels niet afdoende zijn. Het zal dan een combinatie worden van meerjarige bloemenmengsels en houtige gewassen. Houtige gewassen op de eigen kwekerijen maar ook op naburige percelen van o.a. gemeenten/waterschappen/provincie. 

Eindconclusie kunnen we nog niet helemaal trekken omdat de belangrijkste tellingen in voorjaar-zomer 2017 nog uitgevoerd moeten worden. Deze zullen dan ook volgend jaar in een kort verslag gepresenteerd worden. Maar uiteraard ook naar de boomkwekers, gemeente en waterschappen gecommuniceerd worden. 

Kijk hier voor de resultaten tot eind 2016. Tijdens de einddag van het Koepelproject zijn de resultaten van dit project gepresenteerd. 

Contactpersoon: Rene van Gastel, Groeibalans

 

Het koepelproject wordt mogelijk gemaakt door:

© 2024 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement