Cultuurgroep bos- en haagplantsoen

LTO Cultuurgroep, Treeport Zundert en BoHeZa inventariseren zaadbehoefte

De boomkwekerij en de zaadhandel zit met de overheid om de tafel om invulling te geven aan de Bossenstrategie. De LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen, Treeport Zundert en handelsgroep BoHeZa inventariseren daarvoor gezamenlijk de toekomstige zaadbehoefte.

Zie HIER het artikel

 

Terugblik 2020 Activiteiten en Onderwerpen cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen 

Voor het overzicht klikt u  HIER

 

 

Sector in beeld

De cultuurgroep bos- en haagplantsoen heeft voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Ctgb  en NVWA  en het publiek in beeld gebracht de mooie producten die wij kweken voor een groene toekomst. 

LNV heeft een bossenstrategie uitgebracht, met daarin opgenomen het voornemen om in 10 jaar tijd 37.000 hectare nieuwe natuur extra te realiseren. Dit willen wij graag ondersteunen. In dit proces zien wij kansen om bij te dragen aan deze opdracht maar om deze volledig te benutten willen wij graag 2 belangrijke zaken onderstrepen.

1          Om de sterke groei in de vraag naar goed uitgangsmateriaal in genetische en bosbouwkundige herkomsten in te vullen, moeten wij gezamenlijk met alle betrokken partijen onze zaadgaarden en genenbanken op orde brengen. Uitgangsmateriaal begint voornamelijk met zaden die uit opstanden in bossen geoogst worden of uit genenbanken en waar oorspronkelijk materiaal gecultiveerd wordt. We hebben met elkaar afgesproken dat de planten die in een bos of natuurgebied aangeplant worden specifieke genetische eigenschappen moeten hebben. Ofwel voor bosbouw zodat er mooie rechte stammen groeien voor houtoogst, ofwel we kijken hier naar autochtone en resistente herkomst van planten die tegen ons klimaatverandering opgewassen zijn of ziekteresistent zijn. Voor soorten zoals Wintereik, Winterlinde en Haagbeuk zijn niet voldoende opstanden beschikbaar. De aanleg vraagt een grote investering waarbij de revenu pas over 10 à 15 jaar zal zijn. Dit is bedrijfseconomisch niet haalbaar om door de markt te laten uitvoeren. Hiervoor zal steun moeten komen vanuit LNV[AvD1] .  Mede omdat investeringen in deze opstanden voor de lange termijn gelden, soms tot wel 60 à 100 jaar. Deze kunnen het beste ingevuld worden in een combinatie van publieke en private initiatieven. De huidige opstanden en zaadgaarden zullen niet toereikend zijn om de behoefte aan op te kweken jonge bomen in te vullen en moeten met een visie op klimaatveranderingen en biodiversiteit anders ingericht worden.

Als sector willen we dit graag samen met alle betrokken partijen nu goed aanpakken, zodat we voor de volgende generaties een gezonde en klimaatbestendige  natuur realiseren.

2          Als telers van Bos- en Haagplantsoen hebben wij de laatste jaren een enorme omslag gemaakt in onze onkruidbestrijding. Vele goede initiatieven hebben een bijna perfecte mechanische onkruidbestrijding tot stand gebracht. Maar wij zien in sommige situaties zoals de startfase van onze zaaibedden en langdurige natte periodes als een probleem voor een goede en doeltreffende mechanische onkruidbestrijding. Voor en tijdens opkomst van zaden zijn deze zo kwetsbaar dat we deze niet mechanisch onkruid vrij kunnen houden. Ook na een langere periode van regen is mechanische onkruidbestrijding zo goed als onmogelijk in een jong gewas. Op dit moment kunnen telers met uitgebalanceerde combinatie van chemisch en mechanisch de milieubelasting tot een minimum beperken maar wel een maximum aan oogstbare planten realiseren. Het is jammer wanneer er veel jonge planten verloren gaan door verkeerde toepassingen van kennis en techniek voor de noodzakelijk aantallen planten die de bossenstrategie wenst.  Hiervoor is het noodzakelijk dat wij een chemische toepassing beschikbaar hebben. Het beschikbaar hebben van deze middelen wordt steeds lastiger en vervangende alternatieven laten soms te lang op zich wachten door procedures die doorlopen moeten worden. Als telers zoeken wij hulp om ons te belonen voor de goede inzet die de sector reeds heeft geleverd en daarvoor begrip te krijgen hoe nijpend de situatie vaak is. Door goed naar de sectoren te luisteren en problemen te erkennen kunnen wij de teelt van onze gewassen voor de toekomst blijven garanderen. Het is niet voor niets: 

Groen is leven, Boomkwekers zorgen ervoor.

 

Speerpunten van de cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen

  • Behartigen van belangen op Fytosanitaire voorschriften die voor onze sector Bos- en Haagplantsoen van belang zijn voor binnenland en export-markten. Recent is er veel veranderd door het nieuwe Plantenpaspoort en nog steeds wijzigt er veel waarbij wij directe lijnen onderhouden met de Naktuinbouw.
  • De wens van de Bos- en Haagplantsoen sector is om intensiever met Staatsbosbeheer samen te werken. Op dossiers waarbij Staatsbosbeheer de wens heeft uitgesproken om planten breder in de markt te kopen voor de potentiële extra behoefte voor aanplant. Maar ook uitgifte van zaden van de Genenbank en Zaadopstanden van autochtoon en inheems uitgangsmateriaal krijgt hierbij speciale aandacht.
  • Via vertegenwoordiging vanuit de cultuurgroep in de CEMP (Coördinator Effectief Middelen Pakket) Adviescommissie wordt er gewerkt aan zoveel mogelijk behoud en uitbreiding van het gewasbeschermingsmiddelen pakket waarbij ook specifieke Bos- en Haagplantsoen zaken aan de orde komen.
  • Lidmaatschap EFNA (European Forestry Nursery Association): wij hebben als cultuurgroep zitting in de Europese Bosplantsoen Kwekers Vereniging. Hier wordt jaarlijks een internationale bijeenkomst georganiseerd waar afgevaardigden van de bosplantsoenkwekers zaken afstemmen die van Europees belang zijn namens en voor de bosplantsoenkwekers.
  • Lidmaatschap Copa Cogeca (Europese Boeren- en Tuindersbond). De cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen heeft gekozen om voor minimaal 2 jaar lid te worden van de Copa Cogeca met als doel onze belangen voor met name de bosbouw goed te vertegenwoordigen. De Copa Cogeca is voor de Europese Commissie het aanspreekpunt op deze dossiers en via de commissie “Working Parties on Environment and Forestry” worden onze Europese belangen behartigd. Misschien juist nu wij goed op weg zijn om de bosplantsoen afzet in Europa te versterken in combinatie met de Europese Green Deal moeten we waakzaam zijn zodat dit dossier door de Corona-crisis niet op een zijspoor komt te staan.
  • Select Plant Bosplantsoen (SPB) is een label van en door de sector waarin zaadhandel, boomkwekers, aannemers en opdrachtgevers de beschikbaarheid en track&trace ondergebracht hebben. Het huidige SPB heeft steeds minder draagvlak bij de participanten en enkele zijn met SPB gestopt. Op dit moment zijn wij in gesprek met de Naktuinbouw, BoHeZa, TreePort Zundert en Staatsbosbeheer om een nieuwe impuls aan SPB te geven en het nastreven van deze doelen in een andere vorm te bewerkstelligen, zodat we een goed en betaalbaar SPB systeem kunnen presenteren voor de gehele keten.
  • Onze ambitie voor haagplantsoenkwekers is om versterking (uitbreiding) van het aantal haagplantsoenkwekers-leden en ook haagplantsoen-bestuursleden te krijgen binnen onze cultuurgroep en juist ook voor de Haagplantsoenkwekers de belangen beter te vertegenwoordigen. Wij roepen alle Haagplantsoen kwekers op om zich te melden met knelpunten, maar ook als u actief betrokken wilt zijn bij onze cultuurgroep horen we dat graag.

 

Bestuur: 

Voorzitter:       André Wijnstra          06-53310827  andre@spam-protectkloosterhuis.com

Bestuurslid:     Peter de Labie          06-53322982

Bestuurslid:     Bart Faassen             06-54611000

Bestuurslid:     Martijn Poppelaars    06-51814882

Bestuurslid:     Jurgen Denissen        06-51123881

Bestuurslid:     Erik Kloosterhuis       06-51594891

Bestuurslid:     Bert Radstake            06-44164903

Secretaris:       Gerrit Peeters            06-25120007  gerrit@spam-protectltobomen.nlAdres:Vilstersedijk 2 D
Postcode/Plaats:8146 SB DALMSHOLTE
Contactpersoon: J.D. Hindriks
Email:info@spam-protecthindriksboomkwekerij.nl
Mobiel:06-51 82 61 96
Adres:Cranenburgsestraat 25
Postcode/Plaats:6561 AM Groesbeek
Contactpersoon: C. Hoogstraten
Email:kwekerij.hoogstraten@spam-protectupcmail.nl
Telefoon:024-3971604
Mobiel:06-22444665
Adres:Galderseweg 71
Postcode/Plaats:4855 AG Galder
Contactpersoon: J.M.J.M. de Hoon
Email:hoonderoover@spam-protectcasema.nl
Telefoon:076-5652364
Adres:Nelleveldstraat 1
Postcode/Plaats:4891 ZJ Rijsbergen gemeente Zundert
Contactpersoon: Jack Aerts
Email:boomkwekerijaerts@spam-protectlive.nl
Telefoon:076-5965836
Mobiel:06-22011143

Adres:Zuiderveen 46
Postcode/Plaats:9673 TB WINSCHOTEN
Website:http://www.kloosterhuis.com
Contactpersoon: J.H. Kloosterhuis
Email:info@spam-protectkloosterhuis.com
Telefoon:0597-41 50 50
Adres:Rotscheweg 1
Postcode/Plaats:5364 NT Escharen
Contactpersoon: A.H.E.M. Jansen
Email:tojafok@spam-protectkpnplanet.nl
Telefoon:06-53768723
Adres:Bredasebaan 63
Postcode/Plaats:4714 SN Sprundel
Contactpersoon: A. Jongenelen
Email:m.jongenelen13@spam-protectkpnplanet.nl
Telefoon:0165-383320
Mobiel:06-53508309
Adres:Noord 14
Postcode/Plaats:5446 XA Wanroij
Website:http://www.jozephs.nl
Contactpersoon: C.M. Jozephs
Email:info@spam-protectjozephs.nl
Telefoon:06-49148676
Mobiel:06-49148676
Adres:Oekelsestraat 2C
Postcode/Plaats:4891 PG Rijsbergen
Contactpersoon: E. Kennis
Email:info@spam-protectboomkwekerij-kennis.nl
Mobiel:06-20614030
Adres:Putseweg 46
Postcode/Plaats:4641 RS Ossendrecht
Contactpersoon: C.A.M. Koolen
Email:c.koolenjanssen@spam-protecthetnet.nl
Telefoon:0164-672502
Mobiel:06-53924327
Adres:Pallande 1B
Postcode/Plaats:5688 NH Oirschot
Contactpersoon: A.P.J.M. van Kroonenburg
Email:m.kroonenburg@spam-protectplanet.nl
Telefoon:0499-573699
Mobiel:06-17148596

Adres:Jachthuisweg 25
Postcode/Plaats:7798 CM COLLENDOORN
Website:http://www.collendoornplant.nl
Contactpersoon: A. Hendriks
Email:info@spam-protectcollendoornplant.nl
Telefoon:0523-68 32 44
Mobiel:06-29 31 26 66
Adres:Lindestraat 5
Postcode/Plaats:4707 RG Roosendaal
Contactpersoon: J.J.A.M. van Doormaal
Email:johnenlinda@spam-protectkwdo.nl
Telefoon:0165-529272
Mobiel:06-28548361
Adres:Baarschotsestraat 35
Postcode/Plaats:5087 KV Diessen
Contactpersoon: J.W.C. van Gestel
Email:info@spam-protectkwekerijvangestelwolfs.nl
Telefoon:013-5041354
Mobiel:06-23361002
Adres:Middelstraat 41
Postcode/Plaats:5176 NH De moer
Contactpersoon: J.A.H.M. van Laarhoven
Email:a.j.m.van.laarhoven@spam-protectdlv.nl
Telefoon:013-5159579
Adres:Eendenkooistraat 4B
Postcode/Plaats:4885 KM Achtmaal
Contactpersoon: J. van Laerhoven
Email:laerh016@spam-protectplanet.nl
Telefoon:076-5985613
Adres:Verloren Hoek 14
Postcode/Plaats:4841 LA Prinsenbeek
Contactpersoon: J.J. Langen-Timmers
Email:info@spam-protectkwekerijtimmers.nl
Telefoon:076-5415223
Mobiel:06-53753339
Adres:Bredasebaan 88
Postcode/Plaats:4714 SR Sprundel
Contactpersoon: J.J.A. Lazeroms
Email:jacklazeroms@spam-protecthetnet.nl
Telefoon:0165-382810
Mobiel:06-23024002
Adres:Grote Heistraat 11
Postcode/Plaats:4884 JA Wernhout
Contactpersoon: A.J.M. Leenaerts
Email:leenaerts@spam-protectlive.nl
Telefoon:076-5972203
Adres:Maalbergenstraat 10
Postcode/Plaats:4884 MT Wernhout
Contactpersoon: R.J.L.M. Leenaerts
Email:richardleenaerts@spam-protecthome.nl
Telefoon:076-5972915
Mobiel:06-50861988
Adres:Kerkstraat 42
Postcode/Plaats:6051 JH MAASBRACHT
Contactpersoon: De heer H.J.M. Linssen
Telefoon:0475-461479
Mobiel:06-55130518
Adres:Poppeldonk 11
Postcode/Plaats:4884 MS Wernhout
Contactpersoon: L..M.M. van de Locht
Email:van_de_locht@spam-protectlive.nl
Telefoon:076-5973532
Adres:Spiekestraat 25
Postcode/Plaats:4705 AN Roosendaal
Contactpersoon: S.F.A. Marcelissen
Email:gebrmarcelissen@spam-protecthetnet.nl
Telefoon:0165-543972
Mobiel:06-53540952

Adres:Monseigneur Aertsstraat 37
Postcode/Plaats:5866 BG SWOLGEN
Website:http://www.martvandijk.nl
Contactpersoon: De heer H. de Swart
Email:hans@spam-protectmartvandijk.nl
Telefoon:0478-691281
Mobiel:06-26558200
Adres:Provincialeweg 25
Postcode/Plaats:5711 RA Someren
Contactpersoon: J.M.G. Martens
Email:jan.martens25@spam-protecthotmail.com
Telefoon:0493-495867
Mobiel:06-13486638
Adres:Bosschenhoofdsestraat 20
Postcode/Plaats:4744 RS Bosschenhoofd
Contactpersoon: De heer J.A.A. van Meer
Email:jaavanmeer@spam-protectziggo.nl
Telefoon:0165-314136
Mobiel:06-43016191
Adres:Heesterbosstraat 23
Postcode/Plaats:4735 TC Zegge
Contactpersoon: A.M.M. Meesters
Email:josmeesters@spam-protecthome.nl
Telefoon:0165-557645
Mobiel:06-30603536
Adres:Antwerpseweg 29
Postcode/Plaats:4891 CL Rijsbergen
Contactpersoon: J.A.M. Poppelaars
Email:fam_poppelaars@spam-protectoutlook.com
Telefoon:076-5961542
Mobiel:06-21961338
Adres:Ostaaijensebaan 21
Postcode/Plaats:4885 JB Achtmaal
Contactpersoon: J.J.M. Elst
Email:jefenmariejeanne@spam-protectziggo.nl
Telefoon:076-5985500
Mobiel:06 137 43 790
Adres:Meirseweg 48
Postcode/Plaats:4881 MJ Zundert
Contactpersoon: G.J.M. Mutsaers
Email:gmutsaers@spam-protectbootendart.nl
Telefoon:076-5978232
Mobiel:06-53850577
© 2021 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement