Cultuurgroep bos- en haagplantsoen

Cultuurgroep lanceert nieuwe haagpromotie

De LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen lanceert nieuwe sectorpromotie van haagplanten getiteld ‘Haagplanten voor stad, dorp en landschap’. Hierin komt de veelzijdigheid van het sortiment haagplanten naar voren.

Voor de promotie is een digitale brochure gemaakt die gericht is aan professionele gebruikers van haagplanten in stad, dorp en landschap, tuin- en landschapsarchitecten en beslissers van overheden. Met de promotie wil de cultuurgroep hen inspireren en mogelijke toepassingen laten zien. Zoals het thema ‘Schoolhekken eruit, heggen en hagen erin’, ‘Hagen in en rond parkjes’, ‘Plant eens een andere haag’, ‘Hagen die lekker ruiken’ en ‘Hagen die vogels aantrekken’.

In de brochure worden tevens de positieve bijdragen van haagplanten aan klimaat en biodiversiteit benoemd. Zo zijn hagen langs straten en (snel)wegen de meest effectieve (en wetenschappelijk bewezen) beplanting tegen luchtvervuiling. Daarnaast hebben heggen in het landschap een grote ecologische waarde; ze verbeteren de biodiversiteit.

Tevens is deze brochure ook in een Engelstalige versie beschikbaar via deze link

https://degroenestad.nl/wp-content/uploads/DGS_Hagenbrochure_1.4.pdf

De promotie vindt ook plaats via speciale landingspagina van De Groene Stad.

Adviesrapport Bossenstrategie benoemt duidelijk kansen en knelpunten boomkwekerij

Voor de boomkwekerij heeft André Wijnstra, tot met september 2023 voorzitter van de LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen, meegewerkt aan het rapport 'Planten voor de toekomst' dat najaar 2021 is gepresenteerd aan de opdrachtgevers: het Ministerie van LNV en de provincies.

Het rapport geeft duidelijk inzicht in de beschikbaarheid van zaden en planten voor de Bossenstrategie. Ook de kansen en knelpunten voor de boomkwekerij staan er helder in. Lees hier ons artikel hierover.

Sector in beeld

De LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen heeft voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Ctgb, NVWA en het publiek de mooie en nuttige producten in beeld gebracht die wij kweken voor een groene toekomst. 

LNV heeft samen met de provincies een Bossenstrategie uitgebracht, met daarin opgenomen het voornemen om in 10 jaar tijd 37.000 hectare nieuwe natuur extra te realiseren. Dit willen wij graag ondersteunen. In dit proces zien wij kansen om bij te dragen aan deze opdracht, maar om deze volledig te benutten willen wij graag 2 belangrijke zaken onderstrepen.

1 Voldoende beschikbaar uitgangsmateriaal: zaadbronnen

Om de sterke groei in de vraag naar goed uitgangsmateriaal in genetische en bosbouwkundige herkomsten in te vullen, moeten wij gezamenlijk met alle betrokken partijen onze zaadgaarden en genenbanken op orde brengen. Uitgangsmateriaal begint voornamelijk met zaden die uit opstanden in bossen geoogst worden, of uit genenbanken, zaadgaarden en waar oorspronkelijk materiaal gecultiveerd wordt (in-situ).

We hebben met elkaar afgesproken dat de planten die in een bos of natuurgebied aangeplant worden, specifieke genetische eigenschappen moeten hebben: voor bosbouw zodat er mooie rechte stammen groeien voor houtoogst, ofwel we kijken hier naar autochtone en resistente herkomst van planten die tegen klimaatverandering opgewassen zijn of ziekteresistent zijn.

Voor soorten zoals wintereik, winterlinde en haagbeuk zijn niet voldoende opstanden beschikbaar. De aanleg vraagt een grote investering waarbij de revenu pas over 10 à 15 jaar zal zijn. Dit is bedrijfseconomisch niet haalbaar om door de markt te laten uitvoeren. Hiervoor zal steun moeten komen vanuit LNV. Deze kunnen het beste ingevuld worden in een combinatie van publieke en private initiatieven. De huidige opstanden en zaadgaarden zullen niet toereikend zijn om de behoefte aan op te kweken jonge bomen in te vullen, en moeten met een visie op klimaatveranderingen en biodiversiteit anders ingericht worden.

Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) beoordeelt opstanden die in aanmerking komen voor de Rassenlijst Bomen. Op deze rassenlijst vindt u alle beschikbare herkomsten die binnen Nederland erkend zijn. De lijst staat onder verantwoordelijkheid van de Raad voor plantenrassen. Vaak via de zaadleveranciers kunt u gebruikmaken als kweker van deze herkomsten. Op dit moment wordt actief gezocht naar nieuwe bruikbare opstanden bij terreinbeheerders of particulieren ter uitbreiding. Kent u kwalitatief hoogwaardige bosopstanden of laanbeplantingen in uw omgeving of daarbuiten? Meld ze dan nu snel en gemakkelijk aan voor een quickscan.

Als sector willen we dit graag samen met alle betrokken partijen nu goed aanpakken, zodat we voor de volgende generaties een gezond en klimaatbestendig bos en natuur realiseren.

2 Chemische toepassing zaaibedden blijft noodzakelijk

Als kwekers van bos- en haagplantsoen hebben wij de laatste jaren een enorme omslag gemaakt in onze onkruidbestrijding. Vele goede initiatieven hebben een bijna perfecte mechanische onkruidbestrijding tot stand gebracht. Maar wij zien in sommige situaties, zoals de startfase van onze zaaibedden en langdurige natte perioden, als een probleem voor een goede en doeltreffende mechanische onkruidbestrijding. Voor en tijdens opkomst van zaden zijn deze zo kwetsbaar, dat we deze niet mechanisch onkruidvrij kunnen houden. Ook na een langere periode van regen is mechanische onkruidbestrijding zo goed als onmogelijk in een jong gewas.

Op dit moment kunnen kwekers met een uitgebalanceerde combinatie van chemisch en mechanisch de milieubelasting tot een minimum beperken, maar wel een maximum aan oogstbare planten realiseren. Het is jammer wanneer er veel jonge planten verloren gaan door verkeerde toepassingen van kennis en techniek voor de noodzakelijke aantallen planten die de Bossenstrategie wenst. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij een chemische toepassing beschikbaar hebben. Het beschikbaar hebben van deze middelen wordt steeds lastiger, terwijl alternatieven soms te lang op zich laten wachten door procedures die doorlopen moeten worden.

Als kwekers zoeken wij hulp om ons te belonen voor de goede inzet die de sector reeds heeft geleverd, en daarvoor begrip te krijgen hoe nijpend de situatie vaak is. Door goed naar de sectoren te luisteren en problemen te erkennen, kunnen wij de teelt van onze gewassen voor de toekomst blijven garanderen. Het is niet voor niets: 

Groen is leven, boomkwekers zorgen ervoor!

 

Speerpunten van de cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen

  • Behartigen van belangen op fytosanitaire voorschriften die voor onze sector bos- en haagplantsoen van belang zijn voor binnenland en exportmarkten. Recent is er veel veranderd door het nieuwe EU-Plantenpaspoort. Nog steeds wijzigt er veel waarbij wij directe lijnen onderhouden met Naktuinbouw;
  • De wens van de bos- en haagplantsoensector is om intensiever met Staatsbosbeheer samen te werken. Op dossiers waarbij Staatsbosbeheer de wens heeft uitgesproken om planten breder in de markt te kopen voor de potentiële extra behoefte voor aanplant. Maar ook uitgifte van zaden van de genenbank en zaadopstanden van autochtoon en inheems uitgangsmateriaal, krijgt hierbij speciale aandacht;
  • Via vertegenwoordiging vanuit de cultuurgroep in de CEMP (Coördinator Effectief Middelen Pakket) Adviescommissie wordt er gewerkt aan zoveel mogelijk behoud en uitbreiding van het gewasbeschermingsmiddelenpakket. Hierbij komen ook specifieke bos- en haagplantsoenzaken aan de orde;
  • Lidmaatschap EFNA (European Forestry Nursery Association): wij hebben als cultuurgroep zitting in deze Europese bosplantsoenvereniging. De EFNA organiseert jaarlijks een internationale bijeenkomst waar afgevaardigden van de bosplantsoenkwekers zaken afstemmen die van Europees belang zijn namens en voor de bosplantsoenkwekers.
  • Lidmaatschap Copa Cogeca (Europese boeren- en tuindersbond). De cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen heeft gekozen om lid te zijn van Copa Cogeca, met als doel onze belangen voor met name de bosbouw goed te vertegenwoordigen. Copa Cogeca is voor de Europese Commissie het aanspreekpunt op deze dossiers en via de commissie “Working Parties on Environment and Forestry” worden onze Europese belangen behartigd. Misschien juist nu wij goed op weg zijn om de bosplantsoenafzet in Europa te versterken in combinatie met de Europese Green Deal, moeten we waakzaam zijn zodat dit dossier door een crisis die soms hogere prioriteiten krijgt, niet op een zijspoor komt te staan;
  • De Nederlandse ambitie om 37.000 ha en meer te realiseren middels de Bossenstrategie, vraagt ook inzet van de LTO cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen. Naast directe lijnen te onderhouden met alle betrokken partijen, hebben we ook onze bijdrage geleverd aan het rapport ‘Planten voor de Toekomst’ in opdracht van LNV en de provincies. Daarnaast zijn wij bezig met het realiseren van een convenant samen met BoHeZa, Treeport Zundert en Staatsbosbeheer, waarbij de wens is om ook later Naktuinbouw, VBNE, ERBO en CGN (Rassenlijst Bomen) te betrekken. Het doel is om de zaadoogst en verdeling, plantproductie, track&trace en ook informatie voorziening beschikbaar te stellen voor de keten.

Bestuur cultuurgroep 

Voorzitter:       Henk Huijsman          06-83923300  mail: henk@spam-protectlaxsjonplants.com

Bestuurslid:     Peter de Labie           06-53322982  

Bestuurslid:     Bart Faassen             06-54611000

Bestuurslid:     Martijn Poppelaars    06-51814882

Bestuurslid:     Jurgen Denissen       06-51123881

Bestuurslid:     Erik Kloosterhuis       06-51594891

Bestuurslid:     Bert Radstake           06-44164903

Bestuurslid:     Loek Jochems            06-22824122

Secretaris:      Gerrit Peeters           06-25120007  gerrit@spam-protectltobomen.nlAdres:Parksterreed 12
Postcode/Plaats:9233 LS BOELENSLAAN
Website:http://www.bosmaboomkwekerij.nl
Contactpersoon: A. Bosma
Email:info@spam-protectbosmaboomkwekerij.nl
Telefoon:0512-34 19 25
Adres:Oekelsebaan 4
Postcode/Plaats:4881 NG Zundert
Contactpersoon: A.A.C.M. Braspenning
Email:a.braspenning@spam-protecttelfort.nl
Telefoon:076-5973071
Mobiel:06-22370492
Adres:Gors 105
Postcode/Plaats:4741 TC Hoeven
Contactpersoon: C.J.M. Buijs
Email:info@spam-protectbuijsagro.nl
Telefoon:0165-317012
Mobiel:06-50201537
Adres:Weimersedreef 25
Postcode/Plaats:4841 KG Prinsenbeek
Website:http://www.campoppelaars.nl
Contactpersoon: Martijn Poppelaars
Email:info@spam-protectcampoppelaars.nl
Telefoon:076-5412990
Mobiel:06-51814882
Adres:Galderseweg 10
Postcode/Plaats:4855 AH Galder
Contactpersoon: C.C. Christianen
Email:johanpatricia@spam-protecttelfort.nl
Telefoon:076-5612762
Adres:Muizenstraat 48
Postcode/Plaats:4876 NP Etten-leur
Contactpersoon: C.J. Coremans
Email:boomkwekerijcoremans@spam-protectplanet.nl
Telefoon:0165-389784
Mobiel:06-22829641
Adres:Bergbosweg 23
Postcode/Plaats:6021 SB Budel
Contactpersoon: P.A.J. van Cranenbroek
Email:pajvancranenbroek@spam-protecthotmail.com
Telefoon:0495-494424
Mobiel:06-12995574
Adres:Roemer 11
Postcode/Plaats:2391 NP HAZERSWOUDE DORP
Website:http://www.boschexport.nl
Contactpersoon: D. van den Bosch Export Bv
Email:info@spam-protectboschexport.nl
Telefoon:0172-21 65 14
Adres:Noordhoeksestraat 15
Postcode/Plaats:4891 PM Rijsbergen
Contactpersoon: P.H.M. Daamen
Email:info@spam-protectpdaamen.nl
Telefoon:076-5963173
Mobiel:06-22091796
Adres:Ettensebaan 1
Postcode/Plaats:4882 TA Zundert
Contactpersoon: P.P.C. Daems
Email:patrick.inge@spam-protectziggo.nl
Telefoon:076-5973479
Adres:Achtmaalseweg 130B
Postcode/Plaats:4881 AW Zundert
Website:http://www.boomkwekerijdams.nl
Contactpersoon: Erna Dams
Email:erna@spam-protectboomkwekerijdams.nl
Telefoon:076-5972522
Mobiel:06-53208631

Adres:Eperweg 52
Postcode/Plaats:8167LJ OENE
Website:http://www.debuurte.nl
Contactpersoon: G. Tessemaker
Email:gerrit@spam-protectdebuurte.nl
Telefoon:0578-64 14 22
Mobiel:06-53 40 02 76
Adres:Stuivezandseweg 51A
Postcode/Plaats:4882 NG Zundert
Contactpersoon: J.P.A.M. Denissen
Email:jos@spam-protectjosdenissen.nl
Telefoon:076-5975988
Adres:Ostaaijensebaan 2B
Postcode/Plaats:4881 JD Zundert
Contactpersoon: R.J.F. Dictus
Email:ronalddictus@spam-protecthome.nl
Mobiel:06-25221901
Adres:Buntweg 21
Postcode/Plaats:4885 KT Achtmaal
Contactpersoon: J. Dictus
Email:johndic@spam-protecthetnet.nl
Telefoon:076-5985604
Adres:Kraaiheuvelstraat 1E
Postcode/Plaats:4885 KZ Achtmaal
Contactpersoon: J.J.C. Dictus
Email:biancahereijgers@spam-protecthotmail.com
Telefoon:076-5985337
Mobiel:06-53925667
Adres:Bosstraat 15
Postcode/Plaats:4714 SB Sprundel
Contactpersoon: P.C.J. van Dijck
Email:boomkwekerij.pcjvandijck@spam-protectgmail.com
Mobiel:06-23683837
Adres:Wernhoutseweg 80A
Postcode/Plaats:4884 AX Wernhout
Contactpersoon: A.C.J.M. Domen
Email:info@spam-protectrutven.nl
Telefoon:076-5976046
Mobiel:06-53456494
Adres:Tiggeltsestraat 20
Postcode/Plaats:4891 ZR Rijsbergen
Contactpersoon: C.A. Domen
Email:rina.domen@spam-protecthotmail.com
Telefoon:076-5962523
Mobiel:06-54305396
Adres:Vorstengraflaan 1B
Postcode/Plaats:5342 LM Oss
Contactpersoon: L.H.A. van Duijnhoven-Timmers
Email:bvd1964@spam-protecthotmail.com
Telefoon:0412-454651

Adres:Oekelsestraat 4
Postcode/Plaats:4891 PG Rijsbergen
Website:http://www.esripotcultuur.nl
Contactpersoon: Agnes Vermeeren
Email:info@spam-protectesripotcultuur.nl
Telefoon:076-5961369
Mobiel:06-54661636
Adres:Leursebaan 265
Postcode/Plaats:4839 AM Breda
Contactpersoon: C.J.M. Franken
Email:irmafranken@spam-protectlive.nl
Telefoon:076-5138726
Mobiel:06-30258573
Adres:Oekelsebaan 10A
Postcode/Plaats:4881 NG Zundert
Contactpersoon: M.C.J. Frijters-Laurijssen
Email:laurijssen.ria@spam-protectoutlook.com
Telefoon:076-5972553
Mobiel:06-53945448
Adres:Achtmaalseweg 111C
Postcode/Plaats:4881 VK Zundert
Contactpersoon: Gebr. H. en C. van den Broek
Email:info@spam-protectgebroedersvandenbroek.nl
Telefoon:076-5973559
Mobiel:06-53327619
Adres:Smokstraatje 4
Postcode/Plaats:4891 ZK Rijsbergen
Contactpersoon: J.C.L. Godrie
Email:fam.godrie@spam-protectplanet.nl
Telefoon:076-5961295
Mobiel:06-20479899
Adres:Achtmaalseweg 118
Postcode/Plaats:4881 VN Zundert
Contactpersoon: A.J.M. Gommers
Email:a3.gommers@spam-protecthome.nl
Telefoon:076-5973124
Mobiel:06-50836038
Adres:Dahliastraat 122
Postcode/Plaats:4921 LG Made
Contactpersoon: C. in 't Groen
Email:c.int.groen1@spam-protectkpnplanet.nl
Telefoon:0162-682285
Mobiel:06-12090040

Adres:Heikant 14A
Postcode/Plaats:5087 TA Diessen
Website:http://www.hendrikxgroenvormen.nl
Contactpersoon: S.F.H.M. Hendrikx
Email:info@spam-protecthendrikxgroenvormen.nl
Telefoon:+31(0)13-5902568
Mobiel:+31(0)6-29396243
Adres:Hulsdonkstraat 5
Postcode/Plaats:4882 JL Zundert
Contactpersoon: P.A.J. Hereijgers
Email:phereijgers@spam-protecthetnet.nl
Telefoon:076-5972645
Mobiel:06-23283935

Adres:Vilstersedijk 2 D
Postcode/Plaats:8146 SB DALMSHOLTE
Contactpersoon: J.D. Hindriks
Email:info@spam-protecthindriksboomkwekerij.nl
Mobiel:06-51 82 61 96
© 2024 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement