Zorg voor actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE)

vrijdag 23 april, 2021

Elk bedrijf is wettelijk verplicht een actuele risico-inventarisatie en – evaluatie (RIE) te hebben. Kijk na of uw bedrijf nog voldoet aan de eisen van de wetgever, anders kunt u een forse boete krijgen.

Jan van Leeuwen

De wettelijke verplichting geldt voor elk bedrijf dat met eigen of ingeleend personeel werkt, of dienstverleners op het bedrijf laat werken. Dit is in de Arbowet zo geregeld. In het laatste klankbordgroep overleg Open Teelten van Stigas kwam dit onderwerp aan de orde.

Uit een actueel stuk over de stand van zaken in de deelsectoren, waaronder de boomkwekerijsector, blijkt dat een veel te groot percentage van bedrijven niet meer beschikt over een actuele RIE: dat wil zeggen ouder dan 1 tot 2 jaar. Formeel voldoet uw bedrijf dan niet meer aan de eisen van de wetgever en bent u strafbaar. Er kunnen forse boetes worden opgelegd vanaf ongeveer €3.000 tot enkele tienduizenden euro’s.

Het is dus van belang na te kijken of uw bedrijf nog voldoet. Zo niet, dan kunt u contact opnemen met Stigas of een andere terzake deskundige adviseur. U kunt ook contact opnemen met de Werkgeverslijn.

Jan van Leeuwen

Afgevaardigde vanuit LTO Vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen in de klankbord Open Teelten Stigas

Meer nieuws

© 2021 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement