Laatste kans: meld praktijkvoorbeelden onhaalbare mestregels bij LNV

donderdag 14 oktober, 2021

De LTO Vakgroep roept kwekers nogmaals op om praktijkvoorbeelden te melden, waaruit blijkt dat de voorgestelde LNV-mestregels niet haalbaar zijn. Reageren kan tot en met 18 oktober.

De LTO Vakgroep vindt, net als LTO Nederland, de voorstellen van het ministerie LNV ‘onhaalbaar, ontwrichtend en onbetaalbaar’. LTO legt in een nieuwe video uit wat de gevolgen zijn voor de land- en tuinbouw, als de voorgestelde mestregels van kracht worden; klik hierboven op de afbeelding.

LNV heeft nieuwe mestregels voorgesteld om op te nemen in het 7e actieprogramma betreffende de EU-Nitraatrichtlijn. Het ministerie stelt onder andere voor: vanggewassen op zand- en lössgronden verplicht inzaaien op 1 oktober, elke drie of vier jaar een rustgewas verplicht opnemen in het bouwplan, de stikstofgebruiksnorm voor groenbemesters te laten vervallen en bredere teeltvrije zone’s langs kwetsbare waterlopen,. Dit alles om de uitspoeling van nitraat verder te verlagen.

Zo kunt u reageren

Tot en met 18 oktober 2021 kunt u reageren bij LNV. U kunt hiervoor DEZE VOORBEELDBRIEF downloaden en verder invullen. Uw brief stuurt u vervolgens naar dit mailadres: planMER7eAP@minlnv.nl.

LTO Nederland ontvangt graag een kopie van uw e-mail op dit adres (bijvoorbeeld in cc of bcc): wvdkandelaar@lto.nl. Zo kunnen wij zicht houden op het aantal ingediende reacties en krijgen wij als brancheorganisatie inzicht in de gevolgen op uw bedrijf. Daarmee kunnen wij onze lobby aanscherpen.

Let op: als u de mail hebt verstuurd, krijgt u nog een activeringslink: bevestig deze!

U kunt uw brief ook per post sturen naar:
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit, t.a.v. Zienswijze ontwerp 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn en plan-MER
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Aandachtspunten voor onze sector

  • Voor meerjarige teelten zoals in onze sector, is het niet logisch een rustgewas op te nemen. Rustgewassen verminderen de uitspoeling van nutriënten en verbeteren de bodemkwaliteit. Rustgewassen zijn met name grassen en granen. Gewassen met vergelijkbare effecten voor water- en bodemkwaliteit kunnen ook onder rustgewassen vallen, zoals luzerne, klaver, diepwortelende Sorghum, Tagetes en vezelgewassen. Hier vallen deels ook eiwitgewassen onder;
  • Vanggewas uiterlijk 1 oktober inzaaien na een hoofdteelt op zand- en lössgronden: dit zou niet van toepassing moeten zijn voor de boomkwekerij- en vaste plantensector. Immers, onze producten worden altijd in de winter gerooid. Eerder rooien is niet mogelijk;
  • Verruimen teeltvrije zones: de sector zet nu al in op natuurlijker bodembeheer, met meer inzet van groenbemesters, en met meer aandacht voor biodiversiteit en bloemenstroken. Door een goede kantstrooier te gebruiken worden de sloten niet mee bemest. Door de huidige teeltvrije zone wordt de uitspoeling van de zijkant van het perceel al sterk beperkt;
  • Vervallen van de stikstofgebruiksnorm voor groenbemesters per 1 januari 2023 leidt tot een slecht ontwikkelend gewas. Hierdoor wordt ook minder CO2 vastgelegd, wordt de onkruiddruk groter en levert de groenbemester geen optimale bijdrage aan de vruchtbaarheid van de bodem.
  • Door verplicht rustgewassen te telen zal er veel meer grond nodig zijn. Het huren van percelen voor onze teelten zal door de grotere vraag veel moeilijker worden. Minder verse grond betekent een hogere ziektedruk;
  • Van de voorgestelde maatregelen zou duidelijk moeten zijn dat deze niet van toepassing zijn op de pot- en containerteelt.

Als u aanvullende argumenten hebt (of als u het niet eens bent met bovenstaande), vernemen we dat graag. Neem dan contact op met Anneke van Dijk, via (06) 11 36 56 28 of avdijk@spam-protectlto.nl.

Aad Vollebregt (voorzitter)

Jan Veltmans (portefeuillehouder bodem en water)

Meer nieuws

© 2022 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement