Toepassing imidacloprid alleen bij 99,5% zuivering

dinsdag 17 januari, 2017
LTO Nederland en LTO Glaskracht Nederland onderschrijven het grote belang van het verlagen van emissies van imidacloprid naar het oppervlaktewater. LTO Nederland en LTO Glaskracht Nederland kunnen zich dan ook vinden in het besluit van het Ctgb dat vandaag is bekend gemaakt.

Daarin staat dat het gebruik van imidacloprid houdende middelen (Admire, Gaucho Tuinbouw, Kohinor 700 WG, WOPRO Imidacloprid 70 WG) in kassen alleen is toegestaan indien het restwater wordt gezuiverd voor tenminste 99,5%. Mede op verzoek vanuit LTO is aansluiting gezocht bij de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG). De technische mogelijkheden blijken ook voorhanden. Wij verwachten dat voor de nu goedgekeurde technieken verklaringen afgegeven kunnen worden dat voor imidacloprid de 99,5% zuivering wordt behaald. Naast de zuiveringseis blijft het systeem van gecontroleerde distributie van kracht.

LTO Nederland vindt dat er op dit moment nog geen certificaat geëist kan worden omdat dit certificaat nog niet ontwikkeld is. Totdat borging van de werkwijze via certificering mogelijk is zal de gebruiker aannemelijk moeten maken dat bij gebruik van imidacloprid het te lozen restwater voor 99,5% wordt gezuiverd. Dit is volgens LTO Nederland goed mogelijk. Als een certificaat wel direct geëist wordt door het Ctgb betekent dit een algeheel verbod voor alle bedekte teelten. Een algeheel verbod draagt volgens LTO Nederland niet bij aan verduurzaming. Imidacloprid is van belang voor een schone start van de teelt en is nu nog een belangrijk middel voor bijsturing in de toepassing van IPM (Integrated Pest Management) dat uitgaat van een biologisch evenwicht. Op het moment dat imidacloprid niet meer gebruikt kan worden zal de innovatie voor duurzamere gewasbescherming geremd worden.

LTO Nederland staat achter het voorstel van Ctgb om voor telers die geen afvalwater lozen (gesloten systeem) een pilot op te starten om te zien hoe dit systeem zo geborgd kan worden dat gebruik van imidacloprid door deze telers ook verantwoord is. Dit is een belangrijke stap richting de gesloten kas.

Met deze aangekondigde maatregelen wordt het gebruik van imidacloprid alleen waar nodig en onder streng gecontroleerde omstandigheden toegepast zonder risico voor mens, dier en milieu.

Imidacloprid houdende middelen zijn in onze sector toegelaten in Boomkwekerijgewassen en Vaste planten onder glas.

De regels voor imidacloprid-houdende middelen gaan in op 15 maart 2017

Peter Van 't Westeinde

Meer nieuws

Symposium over vruchtboomteelt

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement