Start participatieproces concept omgevingsverordening Noord-Brabant vanaf 21 september

vrijdag 18 september, 2020

Per 21 september gaat de nieuwe concept omgevingsverordening voor Noord-Brabant het proces van participatie in. In de omgevingsverordening is het beleid voor glastuinbouw en teeltondersteunende voorzieningen gewijzigd.

Het beleid voor de glastuinbouw in Brabant is al 15 jaar ongewijzigd. Met de aankondiging van de komst van de nieuwe omgevingsverordening hebben ZLTO en Glastuinbouw Nederland de ‘Visie Glastuinbouw en TOV Noord-Brabant’ uitgewerkt na diverse bijeenkomsten met leden.

De visie is in september 2019 aangeboden aan toenmalig gedeputeerde Spierings, met als doel aandacht te vragen voor ontwikkelingen in de tuinbouwsector. In die visie staat ook welke wijzigingen in beleid de sector noodzakelijk vindt. Afgelopen periode zijn intensief gesprekken gevoerd met de provincie om verdere input te leveren voor de omgevingsverordening, met als doel een drastische beleidswijziging ten behoeve van een goede toekomst voor bedrijven met glastuinbouw en TOV.

De standpunten van ZLTO en Glastuinbouw Nederland zijn:

 • De (glas)tuinbouw verdient veel meer ontwikkelingsruimte om een nog vitalere en duurzamere sector te kunnen worden;
 • De provinciale overheid moet ruimte geven om bestaande, solitaire glastuinbouwlocaties in gemengd landelijk gebied verder te laten groeien tot meer dan 3 ha wanneer per m2 uitbreiding boven 3 ha netto glas op de ontwikkelende locatie, buiten een vestigingsgebied net zoveel m2 kas wordt gesaneerd als op de locatie die wordt uitgebreid;
 • De provincie moet de regie nemen om clustergebieden van glastuinbouw te (helpen) ontwikkelen, in het bijzonder in relatie met kansrijke omgevingsfactoren, zoals bronnen van warmte en/of CO2;
 • De clustergebieden (in Brabant: vestigingsgebieden) moeten daadwerkelijk  beschikbaar worden gemaakt voor glastuinbouw. Hier moeten geen nieuwe functies worden toegelaten dan ‘ondersteunend aan’ en ‘verbonden aan’ een glastuinbouwbedrijf. De begrenzing van de clustergebieden moet worden bekeken en te worden uitgebreid waar uitbreiding voor ondernemers gewenst is;
 • Er moet meer ruimte en duidelijkheid komen voor glastuinbouwbedrijven in doorgroeigebieden glastuinbouw
 • Nieuwvestiging van één of meerdere glastuinbouwbedrijven moet mogelijk zijn op een locatie naast een restwarmtebron, wanneer deze restwarmte wordt benut;
 • Ontwikkeling van een glastuinbouwlocatie moet mogelijk zijn op een grondgebonden teeltbedrijf of een veehouderijlocatie mits dit passend is in de omgeving en elders een solitaire glastuinbouwlocatie wordt gesaneerd;
 • Er moet op grondgebonden teeltbedrijven ruimte zijn voor teeltondersteunende kassen tot 1,5 ha, bijvoorbeeld voor het kunnen opkweken van bloemen, planten en bomen die later in de vollegrond worden geteeld;
 • Teeltondersteunende voorzieningen passen in de moderne bedrijfsvoering van een moderne tuinder, net zoals zonnepanelen, mits behoorlijk passend in het landschap. In het beleid moet ruimte komen om permanente teeltondersteunende voorzieningen aansluitend aan enig bouwvlak te realiseren. Een weg of watergang tussen bouwvlak en permanente teeltondersteunende voorzieningen moet hierbij geen beperking meer vormen;
 • De provinciale overheid moet in samenwerking met ZLTO en Glastuinbouw Nederland een verkenning uitvoeren naar mogelijk nieuwe vestigingsgebieden voor glastuinbouwclusters, in combinatie met het vormgeven van de energietransitie.
   

Maandag 21 september zal blijken wat het voorlopige resultaat is van de lobby van ZLTO en Glastuinbouw Nederland. Na maandag start de provincie een participatietrajecthttps://www.omgevingswetinbrabant.nl/verhalen/tour-de-brabant-2020/

voor de concept omgevingsverordening waarin belanghebbenden en geïnteresseerden van gedachten kunnen wisselen over de nieuwe verordening. ZLTO en Glastuinbouw Nederland nemen hier aan deel. Komende week wordt in een nieuwsbericht aan leden de eerste indruk van het concept beschreven.

Procedure

Meer informatie over de procedure is te vinden op de website  https://www.omgevingswetinbrabant.nl/omgevingswet-in-brabant/ over de Omgevingswet in Brabant. Uitgaande van de huidige planning van de Omgevingswet wordt de definitieve omgevingsverordening in oktober 2021 vastgesteld. De omgevingsverordening treedt gelijk met de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking. 

 

Kijk voor meer informatie en alle stukken op: https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/ruimtelijke-ontwikkeling/2020/tour-de-brabant-over-regels-voor-de-leefomgeving

of neem contact op met: Wendy Klijn  https://www.zlto.nl/personen/openbaar/wendy-klijn-luijten

 

 

 

Meer nieuws

Certificering.

© 2020 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement