Nieuwe CAO Open Teelten: dit zijn de veranderingen en gemaakte afspraken

donderdag 01 april, 2021

Aad Vollebregt en Jan van Leeuwen reageren tevreden op de nieuwe CAO Open Teelten. Wil onze sector een aantrekkelijke sector zijn om in te werken, dan is een goede CAO van groot belang. Een overzicht van de veranderingen in de nieuwe CAO, alsmede gemaakte afspraken.

Het heeft lang geduurd alvorens er een nieuwe CAO Open Teelten was. Vanaf de eerste verkennende gesprekken tot de overeenkomst is exact 16 maanden gedaan. Met name de coronasituatie gaf de noodzaak het proces vanaf eind februari 2020 op te schorten tot najaar 2020. In deze tussenperiode is er constructief met de vakbeweging samengewerkt om de coronakwesties op het gebied van de arbeidsvoorziening in goede banen te leiden.

Najaar 2020 is informeel afgetast om de draad weer op te pakken. Met de wil vooruit te komen is er, na de nodige hobbels te nemen, 30 maart een akkoord gekomen. De onderhandelingsdelegatie bestond op het laatst uit Wim van de Boomen (delegatieleider), Rene Simons, Steve Fok, Martijn Donker en Jan van Leeuwen. De delegatie is benoemd door de Regiegroep open teelten, waarin de LTO Vakgroepen, NFO, KAVB en Anthos samen komen als klankbordgroep voor de CAO Open Teelten. Vanuit de vakgroep maken Aad Vollebregt, Martien van de Lockant en Jan van Leeuwen er deel van uit.

Nu er een akkoord is, wordt dit akkoord aangemeld bij Sociale Zaken. Als zij akkoord zijn, is de nieuwe CAO bindend voor de leden van de organisaties. Tegelijkertijd wordt de algemeen verbindend verklaring aangevraagd. Als deze gehonoreerd is, is de CAO bindend voor alle ondernemers in de sector open teelten. Voor welke werkgevers, staat gedefinieerd in het hoofdstuk werkingssfeer.

'Handelsbedrijf' nader gedefinieerd

Voor onze sector is met name het begrip handelsbedrijf nader gedefinieerd, omdat er onduidelijkheid was over enige nieuwe termen in onze sectoren, zoals tuinplanten. De scheiding zit nu samengevat dat teelt en handel van planten uit de naamslijsten van Naktuinbouw onder onze CAO valt. Vooral voor de pensioenregeling is dit van belang.

Wat verandert er nog meer in de nieuwe CAO:

  • Loonsverhoging: er is een loonsverhoging van 2% per eerste aanstaande betaalperiode. De exacte datum komt nog. Verder 2% per 1 juli 2022
  • Zondagtoeslag: de normale venstertoeslag is 100%. Als de zondag de 5e werkdag is de deze dag minimaal 4 weken van te voren is overeengekomen met de werkgever is de toeslag 50%
  • Onwerkbaar weer: er is een nieuwe regeling Onwerkbaar weer. Feitelijk betaalt iedereen aan deze regeling met de ww-premie. De regeling biedt met name voor onze sector nieuwe mogelijkheden. De inhoud van de regeling zal binnenkort gecommuniceerd gaan worden door onder andere de Werkgeverslijn.

Protocollaire afspraken in verkorte versie

Er is een aantal protocollaire afspraken gemaakt. Dit houdt in dat werkgevers en werknemers een aantal punten gedurende de looptijd van de CAO nader gaan uitwerken, of tot stand gaan laten komen.

De afspraken zijn:

  • Duurzame inzetbaarheid: werkgevers en werknemers maken samen een plan om werknemers hun hele arbeidzaam leven gezond en met plezier te laten werken. Vanuit sectoren is een werkgroep samengesteld om hier mee aan de slag te gaan. LTO vakgroepbestuurslid Jan van Leeuwen maakt er deel van uit.
  • Lage ww-premie voor seizoengerelateerde arbeid: de wet biedt de mogelijkheid voor sociale partners om voor specifieke knelgevallen de premioe aan te passen. De gaat dan via minister van Sociale Zaken. Vanuit werkgevers zal de zaak bepleit worden, en kunnen werknemersorganisaties hier actief of passief aan meewerken.
  • Toekomstige huisvesting internationale werknemers: er wordt verder gesproken om de huisvesting te verbeteren en het percentage wat er voor huisvesting op het loon kan worden ingehouden.
  • Leesbaarheid CAO verbeteren: in de loop der jaren is er steeds meer tekst in de CAO gekomen en zijn er allerlei artikelen aan gepast. Dit heeft de leesbaarheid van de CAO niet beter gemaakt. De afspraak is gemaakt, hoe je de CAO zou kunnen vertalen, zodat hij voor de praktijk weer beter leesbaar en uitlegbaar wordt.
  • PAWW: een vraag die bij de vakgroep meerdere malen is gesteld, is de stand van zaken wat betreft de PAWW, de verzekering voor het 3e jaar WW. Een voortvloeisel uit de CAO en Sociaal Akkoord. Dit is nu niet aan de orde geweest, maar komt binnenkort wel aan de orde in een apart overleg. Eind dit jaar loopt de CAO PAWW af. Voor die tijd moeten sociale partners bepalen hoe men verder wil. In de werkgeverscommissie zullen we daar een standpunt over gaan innemen.

Voor verdere informatie kan contact worden opgenomen met de vakgroepvoorzitter Aad Vollebregt of portefeuillehouder Arbeid, Jan van Leeuwen of de Werkgeverslijn (gratis).

Meer nieuws

© 2021 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement