Meldpunt oneerlijke handelspraktijken

dinsdag 14 april, 2020

Bij LTO Nederland komen uit meerdere sectoren weer vaker meldingen binnen over oneerlijke handelspraktijken door bepaalde afnemers. De rampzalige situatie in de markten lijkt hiervoor aanleiding te geven.

Het gaat hierbij met name om het eenzijdig wijzigen van lopende leveringsafspraken. Zonder overleg met de andere partij worden na het aangaan van de overeenkomst de gemaakte leveringsafspraken gewijzigd. Te denken valt aan eenzijdig doorgevoerde prijsverlagingen, afbestellingen, on-hold zetten van orders die eerder zijn toegezegd,  overschrijding van de betalingstermijn en/of eenzijdig aanpassen van de leverings- en kwaliteitseisen.

Eind 2018 is Europese wetgeving tegen oneerlijke handelspraktijken in de landbouw tot stand gekomen. Sierteeltproducten vallen hier ook onder. De EU-lidstaten zijn bezig met de invoering van deze wetgeving. Het gaat o.a. om annulering op korte termijn van bestellingen van bederfelijke producten, maximum betaaltermijnen (30 dagen voor niet-houdbare producten), het recht op schriftelijke bevestiging van een gemaakte leveringsovereenkomst, het in rekening brengen van kosten die normaal gesproken voor rekening van de afnemer zijn en dreigen met commerciële vergelding, zoals het schrappen van een product uit het sortiment.

De vakgroep roept u op om ervaringen hiermee met ons te delen. Wij zullen de ervaringen verzamelen en wanneer er sprake lijkt van een duidelijk patroon van oneerlijke handelspraktijken, dit bespreken met de Autoriteit Consument & Markt. De bundeling van ervaringen zullen we anoniem doen, zonder beschrijving van de producten en prijs. De ACM houdt namelijk systeemtoezicht op het goed functioneren van ketens.

De bespreking bij ACM kan leiden tot acties naar de koper(s), maar ook tot adviezen over ‘hoe te handelen’ in situaties waarin u te maken heeft met eenzijdig gewijzigde afspraken.

Waar melden?
Klachten of voorbeelden zijn laagdrempelig anoniem of onder uw eigen naam te melden bij Klaas Johan Osinga via  kjosinga@spam-protectlto.nl of (0)610586047 of Anneke van Dijk, via avdijk@spam-protectlto.nl of 06 11365628

U kunt uw tuinbouw gerelateerde klachten of voorbeelden ook melden bij Greenports Nederland, info@spam-protectgreenports-nederland.nl. Ten slotte kunt u oneerlijke handelspraktijken ook rechtstreeks bij de ACM melden.

 

Problemen met leveringscontracten
Heeft u vragen over leveringscontracten bij overmacht en onvoorziene omstandigheden? LTO Nederland heeft juridisch advies ingewonnen over de mogelijkheden rondom de ontbinding van contracten vanwege de coronacrisis.

Meer nieuws

© 2024 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement