Grenzen bufferzone bacterievuur Opheusden en Uden/Boxmeer aangepast

vrijdag 06 september, 2019

Vanaf 1 oktober 2019 zijn de grenzen van deze bufferzones aangepast. De bufferzone bacterievuur in Opheusden is groter geworden, waardoor er meer percelen voor de bomtelers in deze regio beschikbaar komen om bomen te telen die in aanmerking komen voor een zogenaamde ZPb2 status.

Bomen afkomstig uit de bufferzones bacterievuur, zijn geschikt voor afzet naar zogenaamde beschermde gebieden in Europa, als ook uit de laboratoriumtoets is gebleken dat latent geen bacterievuur aanwezig is.

De aanpassing van de grenzen kon plaatsvinden na afstemming tussen telers, Tree Centre Opheusden en vertegenwoordigers van de o.a. de provincies Utrecht, Gelderland, Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, Geldersch Landschap en Kasteelen en gemeenten in de bufferzone Opheusden.

De afstemming werd gecoördineerd door de LTO vakgroep en ondersteund door NVWA en Naktuinbouw.

De aanpassing van de bufferzone Uden/Boxmeer, betreft een kleine correctie van de begrenzing die per 1 juli 2018 van kracht was. De kaartjes van de bufferzones zijn terug te vinden in een publicatie van de Staatscourant op 3 september 2019

 

Heeft u wensen over de aanpassing van de bufferzones in uw eigen regio, dan kunt u dat laten weten aan Anneke van Dijk, via avdijk@spam-protectlto.nl of 06 1365628.

Om voor volgend teeltseizoen een eventuele aanpassing te kunnen realiseren, ontvangen we uw verzoek hiertoe graag voor 1 oktober a.s.

Meer nieuws

© 2020 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement