Column: Zoek de overeenkomsten, erken de verschillen

donderdag 18 maart, 2021

LTO Nederland heeft commissies ingesteld voor de meest belangrijke beleidsonderwerpen in de land- en tuinbouw. Deze commissies zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van alle vakgroepen en regionale organisaties. De onderwerpen zijn gebundeld in vijf commissies.

Michiel Gerritsen

De vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen is in alle vijf themacommissies vertegenwoordigd. Dat is goed én nodig, want er spelen veel zaken die onze sector (gaan) raken én het is zaak de belangen van onze boomkwekerijsector hierbij goed te behartigen.

De commissies komen alle binnenkort voor het eerst in deze nieuwe setting bijeen. Bij de voorbereiding hierop door de vakgroep zijn mij twee dingen sterk opgevallen. Het eerste punt is dat de onderwerpen op het eerste gezicht soms heel verschillend zijn, maar dat de effecten en oplossingsrichtingen vaak nauw samenhangen en in elkaar grijpen. Voorbeeld: de onderwerpen uit de commissie Bodem en Water hebben veel raakvlakken met die uit de commissie Plantgezondheid. Nóg een voorbeeld: de commissie Natuur, Klimaat en Energie omvat weliswaar drie op zichzelf staande subonderwerpen, maar die hangen in werkelijkheid heel nauw samen.

Het tweede punt wat mij is opgevallen, is dat er vaak sprake is van een belang dat geldt voor alle ondernemingen in de land- en tuinbouw, met daarbinnen heel grote verschillen in deelbelangen. Voorbeeld: alle deelsectoren hebben te maken met ruimtelijke ordeningsvraagstukken, terwijl de aard en omvang van deze vraagstukken sterk van elkaar (kunnen) verschillen. Denk in de boomkwekerij aan de ondersteunende voorzieningen, die een steeds belangrijker rol spelen in de ontwikkeling en het toekomstperspectief van onze bedrijven. En denk aan het feit dat een steeds groter deel van onze sector bestaat uit pot- en containerteelt, een heel andere vorm van productie dan die in de vollegrond en anders dan teelt in verwarmde kassen. Ander voorbeeld is de grote verscheidenheid aan gewassen, op doorgaans bescheiden oppervlakte. In onze boomkwekerijsector kennen we bedrijven met enkele hectares oppervlakte die 1.000 of meer soorten gewassen telen. Intensieve en hoogwaardige teelten, die vragen om specifieke maatregelen en oplossingen.

Een hele uitdaging voor onze LTO denk ik dan. Een organisatie waarin alle belangen van de primaire sector samen komen. Door het bundelen van alle kennis en kunde en door het zoeken naar overeenkomsten en erkennen van verschillen moet het lukken om gedragen antwoorden en oplossingen te vinden voor de kansen en bedreigingen die er zijn.

Michiel Gerritsen

Bestuurslid vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen

Meer nieuws

© 2021 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement