Column: Het Landbouwakkoord

donderdag 09 maart, 2023

In het rapport van Johan Remkes ‘Wat wel kan’ (najaar 2022) werd geconstateerd dat de communicatie tussen overheid en landbouwsector slecht was. Ook slaagde de overheid er niet in om het perspectief van de landbouw te schetsen.

Dit was mede de oorzaak van de vele boerenprotesten. Johan Remkes adviseerde daarom de overheid om een Landbouwakkoord af te sluiten tussen sector en overheid. Daarmee werden beide partijen aangemoedigd om met elkaar in gesprek te gaan. Enerzijds om het perspectief voor de landbouw te ontwikkelen, anderzijds om te bezien wat er nodig is om te voldoen aan de eisen die vanuit de maatschappij op de landbouw af komen.

Tevens zouden er afspraken moeten worden gemaakt over wat de landbouwsector gaat doen, en waar de overheid kan faciliteren. Er is een projectorganisatie opgetuigd waarin LTO, de aan haar gelieerde organisaties en andere landbouworganisaties enerzijds (dus ook onze vakgroep), aan deelnemen. Maar ook diverse overheden doen mee en natuur en milieuorganisaties.

Aan milieudoelstellingen voldoen

Onze vakgroep participeert in een van de zes sectortafels, tezamen met de glastuinbouw, de fruitteelt en de champignonsector. Tot nu toe is er gesproken over hoe we onze sector zien in 2040. In grote lijnen komt het erop neer dat we het erover eens zijn dat onze ambitie is: aan de milieudoelstellingen van de overheid te voldoen op het gebied van gewasbescherming, mineralen, waterkwaliteit, CO2-uitstoot en energietransitie. Ook is het duidelijk dat we de overheid daarbij nodig hebben. Niet alleen financieel maar ook op het gebied van regelgeving.

Zo hebben we op dit moment te vaak te maken met maatregelen die op alle bedrijven dezelfde zijn, terwijl de ondernemer op zijn bedrijf op een veel handigere wijze aan de milieudoelstelling kan voldoen. Ook de eisen waaraan een bedrijf moet voldoen kan verschillen per gebied, afhankelijk van de specifieke kenmerken van de regio waar een bedrijf in gelegen is.

Ons ideaal is dat bedrijven de mogelijkheid hebben hun eigen milieuplan te maken. En er dan ook juridisch zeker van zijn dat dat milieuplan wordt gerespecteerd en economische en juridische zekerheid geeft aan de onderneming.

Om het proces van het Landbouwakkoord te bespreken hebben we als vakgroep, samen met LTO Noord, ZLTO en LLTB een reeks van ledenbijeenkomsten belegd. Op deze bijeenkomsten is de betrokkenheid van de leden zeer hoog. Er wordt intensief meegedacht en er worden suggesties aangedragen over perspectief, te nemen hobbels en onoverkomenlijkheden. Kortom, bijzonder inspirerend voor leden en vakgroepbestuur. En belangrijk voor de toekomst van onze mooie groene sector.

Aad Vollebregt

Voorzitter LTO Vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen

Meer nieuws

© 2023 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement