CAO Open Teelten loopt 28 februari 2021 af: wat betekent dit voor werkgevers?

vrijdag 26 februari, 2021

In het afgelopen jaar hebben werkgeversorganisaties en vakbonden geprobeerd om tot een nieuwe cao Open Teelten te komen. Dat is nog niet gelukt. 

Wat betekent dat voor nu?

De cao voor de Open Teelten loopt af op 28 februari 2021 en wordt automatisch met een jaar verlengd tot 1 maart 2022

 

Er is nog steeds geen sprake van een algemeen verbindend verklaring. Wat betekent dit nu voor werkgevers? En zijn er nog verschillen tussen werkgevers die lid zijn van een werkgeversvereniging en zij die dat niet zijn?

Verschillen tussen georganiseerde en niet-georganiseerde werkgevers
Een cao is alleen geldig voor ├ílle werkgevers en werknemers als deze algemeen verbindend is verklaard. De algemeen verbindend verklaring is er niet en daarom geldt de verlengde cao alleen voor werkgevers die lid zijn van een van de werkgeversverenigingen: LTO Nederland en de hieraan gelieerde organisaties NFO, Anthos en de KAVB. Voor deze groep georganiseerde werkgevers wijzigt er in feite niets Werkgevers die niet georganiseerd zijn, kunnen net als vorig jaar geen gebruik maken van een aantal regelingen die in de cao staan. Het gaat dan om zogeheten driekwart dwingend recht-bepalingen: verplichtingen uit het Burgerlijk Wetboek, waarvan alleen  in een cao vanaf geweken kan worden, te weten de ketenregeling  en twee belangrijke (fiscale) regelingen te weten de cafetaria- en huisvestingsregeling. Leden van de genoemde organisaties, kunnen gebruik blijven maken van

  • Ketenbepaling
  • Toepassing van Artikel 9a uit de cao is alleen voor leden mogelijk. In afwijking van de wet staat in de cao dat de keten niet met zes maar met minimaal drie maanden wordt onderbroken. Op die manier kunnen vaker tijdelijke arbeidsovereenkomsten afgesloten worden.
  • Cafetariaregeling
    Ook de zogenaamde cafetariaregeling blijft alleen voor georganiseerde werkgevers gelden. Daarmee kunnen, onder voorwaarden, een aantal kosten van de werknemer zoals reiskosten en kosten levensonderhoud met het brutoloon worden verrekend. Dit betekent dat georganiseerde werkgevers na 3 maanden de keten hebben onderbroken en opnieuw een tijdelijk contract kunnen geven, terwijl dit bij niet-georganiseerde werkgevers 6 maanden bedraagt.
  • Agrarisch keurmerk Flexwonen                                                                Alleen leden kunnen gebruik maken van deze regeling waarmee verrekening van de kosten van huisvesting op het (minimum) loon van de werknemer mogelijk is;

Afspraken in arbeidsovereenkomsten                                                                                                      

Voor werknemers van niet-georganiseerde werkgevers geldt dat de arbeidsvoorwaardenbepalingen uit de cao van toepassing blijven als dit in de individuele arbeidsovereenkomst is afgesproken. En ten overvloede: werknemers van georganiseerde werkgevers blijven sowieso onder de werking van de cao vallen.

Meer nieuws

© 2021 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement