BPL en Handel in boomkwekrijproducten.

maandag 21 januari, 2019 -  Jan van Leeuwen
De afgelopen periode kwamen er weer vragen binnen bij Anthos en LTO Bomen en Vaste Planten over de aansluitingsplicht bij BPL. Het gaat altijd om bedrijven met handelsactiviteiten in boomkwekerijproducten, die aangeschreven worden door het pensioenfonds PGB, waar de verplichte aansluiting voor groothandelsbedrijven in bloemisterijproducten onder valt. PGB komt bij bedrijven op basis van de sectorcode van de Kamer van Koophandel, de sector groothandel Bloemen en Planten. Naar inzicht van ons is dit een containerbegrip en kan zo niet gewerkt worden. Nu steeds meer bedrijven gaan werken met een teelt en een handels of verkooponderneming, neemt dit probleem toe.

Deze vragen komen dus steeds terug. Daarom hebben de directeur van Anthos, Alphons Zwetsloot en de portefeuillehouder van de Vakgroep, Jan van Leeuwen, het initiatief genomen tot een overleg met BPL, PGB en de directeur van de Vereniging voor Groothandel in Bloemisterijproducten, Matthijs Mesken om helderheid en goede afspraken te bewerkstelligen.

Het gaat hierbij om zogenaamde indelingskwesties. In de cao staat voor BPL de volgende werkingssfeer voor onze sector:

Open Teelten:

– plantaardige teelten in de open lucht en plantaardige teelten niet permanent onder glas of plastic. Hieronder valt ook de teelt en vermeerdering die onder glas plaatsvindt in de boomkwekerij.

– alle (groot-)handelsactiviteiten in de boomkwekerij

In de werkingssfeer van PGB staat het volgende omschreven:

De Groothandel in Bloemen en Planten

a. Tot de groothandel in bloemen en planten behoren de natuurlijke – of rechtspersoon die een onderneming drijft waarin:

– uitsluitend of in hoofdzaak de groothandelsfunctie in sierteeltproducten wordt uitgeoefend of waarin

– naast de groothandelsfunctie in sierteeltproducten, werkzaamheden worden verricht bestaande uit het sorteren en/of verpakken en/of bewerken en/of het laden en lossen en vervoeren van de door deze onderneming verhandelde sierteeltproducten.

b. Onder groothandelsfunctie in sierteeltproducten wordt verstaan: de bedrijfsuitoefening waarbij de onderneming voor eigen rekening en risico bloemen en planten, bloemkwekerij- en sierteeltproducten betrekt, naar behoefte in voorraad houdt en verkoopt aan bedrijfsmatige ge- en/of verbruikers c.q. verwerkers dan wel groot- of kleinhandelaren.

c. Onder bloemen en planten, bloemkwekerij- en sierteeltprodukten wordt verstaan: snijbloemen, pot- en tuinplanten en het uitgangsmateriaal voor deze produkten.

d. Een onderneming wordt geacht zich in hoofdzaak bezig te houden met de groothandel in sierteeltproducten indien het daarbij betrokken percentage werkuren groter is dan 50.

 

Als je beiden leest kun je stellen, dat er onduidelijkheid in zit. Je zou de boomkwekerijproducten ook bij PGB kunnen lezen.

Wettelijk mogen werkingssferen elkaar niet overlappen en moeten duidelijk zijn. Dit is dus niet het geval en daar proberen we (bovengenoemde partijen) duidelijkheid in te krijgen. Dit kan het beste door aanpassing van de werkingssfeer, maar om te beginnen kan het met de uitleg van de werkingssfeer.

Anthos en LTO hebben voorgesteld om de scheidslijn te trekken met behulp van de Namenlijsten Houtige Gewassen en Vaste Planten van Naktuinbouw. Wat hier in valt, valt onder de CAO Open teelten, de anderen onder Groothandel Bloemen en Planten.

PGB heeft een veel grovere indeling vastgesteld op basis van categorieën. De voorstellen worden op dit moment nader uitgewerkt door ons bestuursbureau CAO Actor. Wat er feitelijk bedoeld wordt is bij de partijen wel duidelijker geworden, maar het blijft lastig.

De werkingssfeer voor de pensioenfondsen is afgeleid, in tekst hetzelfde, als de primaire arbeidsvoorwaarden cao. Gevolg van de aansluiting bij een ander pensioenfonds is, dat ook de arbeidsvoorwaarden van de bijbehorende primaire cao gevolgd moeten worden. Het geheel kan dus verstrekkende gevolgen hebben voor het arbeidsvoorwaardenbeleid binnen je bedrijf.

Als bedrijven wederom vragen hebben over deze zaak kan je contact opnemen met de Werkgeverslijn tel 088 – 888 66 88 of per mail info@spam-protectwerkgeverslijn.nl. Verder is het goed het te melden aan de portefeuillehouder Sociaal Economisch Beleid van de LTO vakgroep Jan van Leeuwen, tel 0624534232, mail janvanleeuwen54@spam-protectgmail.com of  Anthos.

 

 

Meer nieuws

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement