Bemestingsvrije bufferstroken gelden per 1 maart 2023

vrijdag 27 januari, 2023

Nederland heeft geen uitstel van de Europese Commissie gekregen voor de aanleg van bufferstroken. De regels gaan 1 maart 2023 in en gelden ook voor de sector bomen, vaste planten en zomerbloemen. Er gelden uitzonderingen.

In de bufferstroken is bemesting niet toegestaan. Als basis geldt voor alle waterlopen (inclusief sloten) langs landbouwpercelen dat de bufferstrook minimaal 3 meter is. De al geldende wetgeving op bufferstroken voor toepassing gewasbeschermingsmiddelen zal blijven gelden conform Activiteitenbesluit Milieubeheer.

Bufferstroken betreffen maximaal 4% van een perceel. Bij meer dan 4% zijn de terugvalopties:

  • Maximaal 1 meter;
  • Maximaal 0,5 meter waar het maximum van 1 meter ook de 4% overschrijd;
  • Langs droge waterlopen geldt de uitzondering van minimaal 1 meter.

Bufferstroken langs waterlichamen aangewezen voor KRW (Kaderrichtlijn Water) minimaal 5 meter. Zie hier KRW-factsheets per waterschap. Ook hierbij is sprake van terugvalopties:

  • Naar 3 meter (in geval van 4% overschrijding);
  • Naar 1 meter als de sloot niet breder is dan 10 meter (in geval 4% overschrijding).

Bufferstroken langs ecologisch gevoelige waterlopen: minimaal 5 meter (hier is geen terugvaloptie).

Aanvullend geldt voor het GLB vanaf 2023 al als eis: in de bufferstroken mag ook geen gewasbescherming plaatsvinden. Daarnaast gelden nog steeds de eisen aan teeltvrije zones bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

 

Geen bemestingsvrije zone pot- en containerteelt

De pot- en containerteelt wordt niet genoemd in het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Voor deze teelten geldt geen bemestingsvrije zone, maar uiteraard wel eisen:

  • om uitspoeling van nutriënten te voorkomen;
  • om emissie van gewasbeschermingsmiddelen te beperken met driftreducerende maatregelen;
  • om water te recirculeren of ervoor te zorgen dat er geen lozing van water met restanten gewasbeschermingsmiddelen plaatsvindt.

Nog veel praktische vragen

Er zijn nog veel praktische vragen over de invulling van de bufferstroken, de vanggewassen, winterteelten en de gevolgen voor de met nutriënten aangewezen gebieden. Zie ook dit bericht van LTO Nederland.

 

Verplicht vanggewas niet voor winterteelten

De verplichting tot inzaaien vanggewas op zand- en lössgronden geldt per 1 oktober 2023. Deze verplichting geldt niet voor winterteelten. De verwachting is dat alle teelten in onze sector hiertoe behoren (zoals de overheid afgelopen najaar voorstelde). We zijn in afwachting van de definitieve publicatie van de lijst met wintergewassen en de lijst met vanggewassen.

 

Verlaging N-gebruiksnorm in ‘met nutriënten verontreinigende gebieden’

De ‘met nutriëntenverontreinigde gebieden’ zijn uitgebreid. Dit zijn naast de Zuidelijke en Centrale zand- en lössgronden, ook de gebieden in de waterschappen Noord-Hollands Noorderkwartier, Delfland en Brabantse Delta (voor het deel dat nog niet was aangewezen in 2022).

Daarmee is in 2023 zo’n 42% van het Nederlands landbouwareaal aangewezen als ‘verontreinigd gebied’. De aanwijzing van deze gebieden heeft vooral te maken met de oppervlaktewaterkwaliteit.

Op 1 januari 2024 moet een definitieve aanwijzing van deze gebieden hebben plaatsgevonden. In deze gebieden zal de gebruiksnorm gradueel worden verlaagd naar uiteindelijk minus 20% per 1 januari 2025 ten opzichte van de gebruiksnormen zoals in het 7e APN.

In eerste instantie betekent dit vooral (in 2023 en 2024) dat er voor de dierlijke sectoren minder mogelijkheden zijn om mest uit te rijden in deze gebieden. Voor de plantaardige sector heeft de korting op de N-gebruiksnorm vanaf 2025 een zeer grote impact.

Anneke van Dijk

Meer nieuws

© 2024 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement