Adviescommissie Cemp Coöperatie vergaderde over Duurzaamheid m.b.t. GBM en Mineralen

vrijdag 24 mei, 2019
Duurzaamheid is een begrip waar we als sector steeds meer mee te maken krijgen en waar we goed op moeten inspelen. Daarom is vanuit de LTO vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloementelers tijdens het breed bestuurlijk overleg van 13 februari jl. waarbij ook vertegenwoordigers aanwezig zijn van de cultuurgroepen, een “Commissie Duurzaamheid” in het leven geroepen.

Op de foto de Adviescommissie tijdens de vergadering van 21 mei jl.

De “Commissie Duurzaamheid” heeft tijdens een paar vergaderingen grote lijnen uitgezet en heeft er bewust voor gekozen om te starten met een beperkt aantal onderwerpen, met de stelling: “beter een paar onderwerpen goed doen, dan veel onderwerpen beet pakken, maar dan geen diepgang of zelfs niet afmaken”. De 5 gekozen thema’s worden in een soort subgroepen aangepakt. De thema’s 1 Gewasbescherming en 2 mineralen zijn samengevoegd en horen uiteraard thuis bij de Adviescommissie Cemp.

De Advies Commissie Cemp Coöperatie is hiervoor afgelopen dinsdag 21 mei bij elkaar geweest zoals u op de foto kunt zien.

De belangrijkste vraag voor de adviescommissie is: welke doelen willen we voor de thema’s GBM en Mineralen stellen. Vanuit overheid, LTO etc zijn al diverse doelen gesteld.

Er zijn ook diverse documenten waarin deze overeenkomsten, afspraken en doelen zijn vermeld, zoals:

-        Ambitiedocument Plantgezondheid LTO Nederland

-        Hoofdlijnenakkoord gewasbescherming Open teelten

-        2e nota duurzame gewasbescherming

-        Hoofdlijnenakkoord gewasbescherming Open teelten

-        Wettelijke kaders: nitraatrichtlijn en kaderrichtlijn water

Tijdens de vergadering van de adviescommissie zijn de volgende hoofdpunten besproken:

A     Onduidelijke niet concrete Doelen:

B    Communicatie naar buiten:

C    Hoe en waarmee ga je onderdelen van Duurzaamheid meten?

Al snel kwam naar voren, dat in veel documenten die er zijn veel onduidelijke niet concrete doelen staan.

Enkele voorbeelden van onduidelijkheid:

·        Residuvrij → wat is residu, residu van groene middelen is dat ook residu?

·        nagenoeg géén emissie, wat is nagenoeg?

·        Wat is duurzaam: Biologische mest is duurzaam, ook als die mest uit Friesland moet komen om in Zuid-Limburg te gebruiken?

Gewasbeschermingsmiddelen:

Uiteraard is in deze vergadering ook ingegaan op de stand van zaken door de Cemp Peter van ’t Westeinde,m.b.t. Gewasbeschermingsmiddelen wat zijn lopende acties en wat zijn knelpunten in de sector.

De volgende vergadering van de Advies Commissie Cemp Cooperatie vindt plaats op donderdag 27 juni a.s.. en de inhoud zal vooral gaan over de knelpunten GBM en de laatste acties en ontwikkelingen.

Indien u zaken wilt aandragen voor deze vergadering kunt u dit via uw contactpersoon in de advies commissie doen. 

Meer nieuws

Ideeën planten op Plantarium

Hoeveel airco's teelt u?

Gratis stofmeting op jouw bedrijf

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement