Aanhangende grond bij import plantmateriaal uit derde landen niet meer toegestaan vanaf 1 september 2019

vrijdag 26 april, 2019 -  Anneke van Dijk
Om de EU extra te beschermen tegen fytosanitaire risico’s worden ook de eisen aan grond en groeimedium dat meekomt met plantmateriaal steeds strenger. Vorig jaar hebben we u geïnformeerd over de voorstellen die hiertoe werden voorbereid door de Europese Commissie.

Inmiddels zijn de wijzigingen die hierover worden gepubliceerd per 1 september 2019 van kracht.

Voor planten met aanhangende grond geldt dat een officiële verklaring nodig is waarin is vermeld dat aan eisen over het groeimedium is voldaan. Dit houdt in dat:

·        Op tijdstip van planten:

-        Groeimedium vrij van grond of ander organisch materiaal is, of

-        Bestaat uit nieuw turf of vezel van Cocos nucifera, of

-        Onderworpen is geweest aan een ‘doeltreffende behandeling’ om te verzekeren dat de grond vrij is van schadelijke organismen. Dit wordt met een apart certificaat verklaard.

·        Na het planten:

-        Passende maatregelen zijn genomen dat de grond vrij gehouden is van schadelijke organismen

-        Hygiënische maatregelen zijn getroffen

-        Er gebruik gemaakt is van water vrij van schadelijke organismen

Of dat

·        het groeimedium binnen twee weken voor verzending, volledig is schoongespoeld met water dat vrij is van schadelijke organismen. Omplanten in het groeimedium mag onder voorwaarden van de hiervoor genoemde punten.

Door LTO Nederland is gepleit voor een overgangsperiode voor planten van meerjarige teelten die reeds zijn opgezet en waarbij nog geen rekening kon worden gehouden met deze nieuwe eisen. Deze overgangsperiode is er helaas niet gekomen. 

Anneke van Dijk

26 april 2019

avdijk@spam-protectlto.nl

tel 06 11365628

Meer nieuws

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement